01
okt
'16

Plan voor optimale ondersteuning Wmo Bollenstreek

De vijf gemeenten in de Bollenstreek hebben een plan voor optimale ondersteuning via de Wmo ontwikkeld.

Ze willen de toegang voor de Wmo beter laten aansluiten op Jeugd en Werk. Ook worden relaties gelegd tussen de Wmo en beleidsterreinen als volksgezondheid, sport, jeugd, participatie, cultuur en onderwijs. Daarnaast willen de gemeenten ervoor zorgen dat mensen met meerdere- of zeer complexe vragen vanuit verschillende disciplines soepel ondersteund worden.

 

Dit staat in de ‘Transformatieagenda 2017- 2018- Wmo en haar omgeving’. De colleges van B&W van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout  stemden daar op 27 september mee in. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk behandelt de agenda volgende week. De plannen zijn bedoeld om de ondersteuning aan inwoners beter te stroomlijnen en te zorgen dat niemand tussen de wal en het schip belandt.

 

Zo krijgen huisartsen, praktijkondersteuners en andere partijen die hulpvragen signaleren een vast contactpersoon bij de gemeente. Bovendien stimuleren de gemeenten ook andere inwoners om hulpvragen in hun buurt te signaleren. Daarnaast worden de pilots met sociale (wijk) teams en lokale loketten geëvalueerd. Ook ontwikkelen de gemeenten voorstellen om gezondheidsachterstand terug te dringen. Hierdoor kunnen inwoners makkelijker deelnemen aan de samenleving.

 

Ook op ander vlak verbetert de Wmo. De gemeenten organiseren hulp en ondersteuning via de Wmo dichtbij inwoners. Zo kunnen zij sneller laagdrempelige hulp aanvragen en kan de gemeente sneller reageren op signalen uit de buurt. Mantelzorgers krijgen extra ondersteuning, initiatieven waarin mensen elkaar helpen beter zichtbaar gemaakt, zodat inwoners daar beter bij kunnen aansluiten. De gemeenten faciliteren inwoners bij eigen maatschappelijke activiteiten. Bovendien worden gemeenten sowieso meer facilitator en verbinder van partijen en initiatieven dan dat zij zelf hiertoe steeds de aanzet doen.

 

Over de Wmo

Gemeenten zorgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat mensen die niet volledig zelfstandig thuis kunnen wonen de hulp en ondersteuning krijgen om dat wel mogelijk te maken. Dat doen ze door die ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving aan te bieden, maar ook door onder andere de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en huiselijk geweld te bestrijden. Daarnaast bieden gemeenten via de Wmo onder meer opvang, zoals vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

 

Vervolg

De komende zes weken worden inwoners en zorg- en hulpverleners in de vijf gemeenten via een intensieve campagne benaderd om hun reactie op deze Transformatieagenda te geven. Eind van het jaar wordt de definitieve versie aan de gemeenteraden voorgelegd.