Datum: 22-02-2020 - 00:57
07
aug
'15
CDA Noordwijk heeft de volgende schriftelijke vragen ex art. 46 over De Boulevard Discussie
Geschreven door CDA Noordwijk

CDA Noordwijk heeft de volgende schriftelijke vragen ex art. 46 over De Boulevard Discussie

CDA Noordwijk heeft de volgende schriftelijke vervolgvragen ex art. 46 over De Boulevard Discussie, nav uw beantwoording van schriftelijke vragen ex art 46 CDA Noordwijk – Boulevard Discussie dd 8-7-2015:

 

1. In uw antwoord op onze inleiding, waarin wij onze verbazing uiten over het feit dat alle huishoudens in Noordwijk een of meerdere brieven over De Boulevard Discussie hebben ontvangen, trekt u de bijeenkomsten over de Omgevingsvisie er onnodig bij om daarmee te beargumenteren dat u zich onze verbazing niet kunt voorstellen. Heeft u deze Omgevingsvisie echt nodig om uw hele actie rond de gestuurde brieven te rechtvaardigen? Vind u dat niet vreemd nu het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad over de Boulevard Discussie van oktober 2014 dateert en de Omgevingsvisie daarna is gestart?

2. In uw beantwoording schrijft u dat iedereen van 18 jaar of ouder een brief heeft ontvangen. Noch in het amendement van 30 oktober 2014 over de Boulevard Discussie, noch in de discussie over de Omgevingsvisie is gesteld dat alle inwoners hierover persoonlijk per brief zullen worden benaderd.

Vind u het niet bijzonder dat bijna 20.000 Noordwijkers persoonlijk zijn aangeschreven voor een weliswaar belangrijk, doch heel klein stukje van onze gemeente, nl. alleen de KW Boulevard? En dat de gemeenteraad hiervan niet eerder op de hoogte is gebracht? Zeker ook gezien het feit dat dit niet in de opdracht (amendement) richting het college was omschreven.

3. U schrijft ook als antwoord op vraag 2 dat dit in de afgelopen jaren niet eerder is gebeurd. U vergeet in uw beantwoording wel te melden dat vlak voor de verkiezingen van maart 2014 alle (ongeveer 10.000) huishoudens een brief van de gemeente ontvingen om hen te wijzen op de inspraakmogelijkheid met betrekking tot de aanpassing van de Structuurvisie Noordwijk Zeewaardig. Waarom heeft u deze actie niet in uw beantwoording genoemd?

4. U stelt in uw antwoord op vraag 4 dat er “inhoudelijk geen aanleiding toe is om voor andere deelgebieden een discussie te organiseren als we met de Boulevard hebben gedaan”. Waarom is de ingrijpende geplande reconstructie van de Parallel Boulevard bijvoorbeeld geen onderwerp? Waarom geen discussie over De Grent gezien de terechte alarmerende uitspraken van de burgemeester? Waarom is niet de gelegenheid aangegrepen om het gebied iets te vergroten met de Parallel Boulevard en De Grent?

Waarom heeft u er niet voor gekozen om voor een belang dat alle Noordwijkers aangaat en vele malen belangrijker is, namelijk het voorkomen dat direct voor ons strand een hek van windmolens wordt neergezet, een brief aan alle 10.000 huishoudens of alle 20.000 Noordwijkers boven de 18 jaar te sturen? Waarom wordt hier volstaan met een mededeling in een lokale krant die bij veel Noordwijkers niet eens mag worden bezorgd (i.v.m. de ja/nee sticker)?

5. Wat zijn nu precies de mogelijkheden om op de KW Boulevard iets te veranderen? Is er geld beschikbaar voor een reconstructie van de KWB? Zijn er naast de plannen van HvO andere initiatieven die niet in het bestemmingsplan passen? Laat u wel reële plaatjes zien met parkeerkelders die nimmer gebouwd mogen worden op bijvoorbeeld het Palaceplein?

6. Een objectieve enquete opstellen vereist deskundigheid en ervaring. Zeker als de enquête uitgaat van een overheid. Het kan toch niet zo zijn dat een enquete die door het Noordwijkse gemeentebestuur aan alle inwoners van 18 jaar of ouder wordt toegestuurd blijkt te zijn opgesteld door een reclamebureau en/of een ambtenaar? Wij kunnen ons echt niet voorstellen dat het zo is gegaan. Zijn de enquêtevragen rond de Boulevard Discussie opgesteld door een deskundig bureau dat hiervoor aantoonbaar gekwalificeerd is? Zo ja/nee, wie heeft de vragen opgesteld en waaruit blijkt de kwalificatie? Zo nee, kan dan überhaupt enige waarde worden toegekend aan de resultaten?

7. Uw antwoord op vraag 9 en 10 over het richtinggevend zijn van de hoogte van de vuurtoren vinden wij bijzonder. In welke democratisch vastgestelde beleidsnota wordt de hoogte van de vuurtoren als criterium/ maatstaf genoemd? In het beeldkwaliteitsplan? In de structuurvisie Noordwijk Zeewaardig? In het bestemmingsplan Zeewaardig? Bent u het met ons eens dat deze nergens in de beleidsstukken wordt genoemd behalve in de Coalitiekoers? Acht u het dan niet heel vreemd dat de hoogte van de vuurtoren in de enquête de keuze van de antwoorden bepaald? Is daarmee deze hele enquête dan geen spelletje van het college op kosten de Noordwijkse belastingbetalers?

8. U geeft in uw antwoord op vraag 6 aan dat de totale kosten van deze actie circa 30.000 euro bedragen. Graag een specificatie met de factuur van de externe partijen en de interne urenverantwoording van de gevraagde onderdelen:

  • Kosten opzetten, begeleiden en managen van het proces benodigd voor de Boulevard Discussie;
  • Kosten maken website en beheer;
  • Kosten opstellen en verwerken resultaten enquête;
  • Opstellen brief aan alle inwoners van 18 jaar en ouder;
  • Kosten van verzending brief naar de inwoners;
  • Organiseren avond in Palacehotel plus kosten inzet ambtenaren en externen;
  • Feitelijke kosten Palacehotel zaalhuur, hapjes, drankjes, etc.
  • Alle overige kosten voor zover wij die hierboven niet hebben gespecificeerd.

9. U betaalt alle kosten voor de Boulevard Discussie uit het reguliere budget voor Ruimtelijke Ordening, eventueel aangevuld met de reserve Visies en Bestemmingsplannen. Wat zijn de criteria voor deze posten? Waarom maakt u in het kader van de transparantie naar de burgers niet via een aparte begrotingswijziging duidelijk wat deze postzegeldiscussie de burger kost? Waarom betaalt u al deze kosten uit allerlei verschillende posten die hiervoor eigenlijk niet zijn bedoeld?