04
aug
'22
Persverklaring Jaap de Moor: Ondermijning van een gekozen raadslid?
Geschreven door Jaap de Moor
Foto's Redactie BON

Persverklaring Jaap de Moor: Ondermijning van een gekozen raadslid?

Vanuit het bestuur van Bruisend Noordwijk is met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van de berichten omtrent een mogelijk schorsing van de eigen bestuursvoorzitter. Om meerdere redenen is sprake van een illegale, maar ook doorzichtige couppoging, die onder leiding staat van een persoon van niet onbesproken gedrag, de heer Jeroen Arbouw....

Op zowel formele als inhoudelijke gronden is sprake van onzuiver handelen door een persoon, die helaas als paard van Troje hoog terecht is gekomen op de kieslijst van Bruisend Noordwijk. Voor een meer helder inzicht in de recente gebeurtenissen is het goed een kort overzicht te geven over de voorafgaande periode.

- De partij werd opgericht op 15 juni 2020 en bestaat nog steeds uit de formele bestuurders Jaap de Moor, Jaap van Duin, Charlotte Meiland, Cindy van Wieringen en Robert Pijnacker. Een aanvankelijk enthousiast koppel mensen, doch gaandeweg zijn vanaf begin 2021 de laatste vier personen uitgetreden.

- Vanaf deze uittreding van de oude bestuurders hebben een aantal mutaties plaats gevonden om daarmee te proberen het bestuur weer volledig te kunnen bezetten. Daarbij zijn helaas inschattingsfouten gemaakt, omdat nieuwe bestuurders bij een vereniging enkel en alleen benoemd, geschorst of ontslagen kunnen worden door de algemene vergadering van Bruisend Noordwijk.

- Kern van het verenigingsrecht is ook, dat mutaties in het bestuur niet plaats kunnen vinden door middel van “coöptatie” 1, maar door middel van de ledenvergadering. 1 Coöptatie is een wijze van benoeming waarbij nieuwe leden van een groep worden aangewezen door andere leden. Dit komt met name voor bij het bestuur van een stichting. Een bestuurslid wordt doorgaans gekozen door de medebestuurders (aanvulling door het bestuur zelf).

- Op dit moment zijn een drietal “bestuurs”leden, waaronder de heer Arbouw, die vermeld zijn in het Handelsregister niet gekozen door de algemene ledenvergadering.

- De bedoeling is om op de komende algemene jaarvergadering deze weeffouten te herstellen en te wijzigen in het Handelsregister. De Statuten van de vereniging en dus de ledenvergadering zijn bepalend en het Handelsregister is als registratiesysteem volgend.

- Door het vertrek van de overige vier bestuursleden van het eerste uur, heeft ondergetekende naar eer en geweten steeds het bestuur vertegenwoordigd.

- De komende jaarvergadering is belangrijk. Daar zullen de oude bestuurders, waaronder ondergetekende, aftreden en kan een nieuw bestuur worden benoemd. Deze jaarvergadering is ook voorgeschreven binnen de eigen Statuten. Daar kunnen we niet omheen en die jaarvergadering is ook het hoogste orgaan binnen de vereniging.

Het handelen van de heer Arbouw heeft al meerdere malen binnen de vereniging geleid tot irritaties en ruzies met andere leden. Er was sprake van een cumulatie van incidenten, waardoor uiteindelijk een schorsingsbeslissing werd genomen ten aanzien van de heer Arbouw voor 3 maanden (zie bijlage)

De heer Arbouw is aangeboden om zijn zienswijze kenbaar te maken tijdens de komende ledenvergadering, doch het is niet bekend of hij daarvan gebruik zal maken.

Luttele uren na de schorsingsbeslissing van Jeroen Arbouw “als lid” werd de schorsingsbeslissing van de heer Arbouw van ondergetekende “als bestuurder” ontvangen. Mogelijk, maar dat is niet zeker, als reactie op de eigen schorsing.

Deze laatste “beslissing” is sowieso illegaal, omdat de heer Arbouw geen door de algemene vergadering benoemd bestuurslid is. Maar ook kan een schorsingsbeslissing van een bestuurder enkel en alleen genomen worden door diezelfde algemene vergadering.

Inhoudelijk is verder de “beslissing” te kenmerken als suggestief, onjuist en niet nader onderbouwd. Wellicht ingegeven vanuit rancune en/of gericht op het toebrengen van reputatieschade aan de partij en het zagen aan de stoelpoten van een gekozen raadslid.

Het valt te betreuren, dat veel media vrijwel kritiekloos zijn afgegaan op de berichtgeving van de heer Arbouw en daarbij voorbij gegaan zijn aan “hoor en wederhoor”. Door middel van dit persbericht wordt dan ook tevens verzocht om rectificatie en/of aanvulling van de eerdere berichtgeving.

Met name de teneur tot nog toe is teleurstellend, waarbij bijvoorbeeld gesproken wordt over “grensoverschrijdend” gedrag. Suggestief, onjuist en kennelijk met geen ander doel dan het toebrengen van reputatieschade en mogelijk azen op de raadszetel van ondergetekende.

Maar nog ernstiger is het feit, dat door dit soort berichtgeving er getracht wordt invloed uit te oefenen op lokale politieke processen of keuzes. We zitten dan op het terrein van ondermijning van het lokale gezag en gekozen raadsleden. Maar ook op het terrein van smaad en laster en dat zijn in dit verband ernstige misdrijven! Ons motto hierbij is: “al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt die wel”.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat in de afgelopen periode er al sprake is geweest van synergie en samenwerking tussen de partijen Bruisend Noordwijk en de Partij voor de Inwoners. Een lopend proces, waarin mogelijk volgende stappen gezet zouden gaan worden en in afstemming uiteraard met de eigen ledenvergadering.

Gezien de acties van de heer Arbouw lijkt het erop dat hij op de korte termijn erin geslaagd is dit proces vooralsnog te frustreren, zodat dit “on hold” wordt gezet. Daarmee heeft hij, naar het zich laat aanzien ondermijnende invloed uitgeoefend op de lokale democratie.

Voor we de nauwere samenwerking gestalte geven is ons motto: “eerst rust in de tent en en de feiten op een rij zetten”.

Jaap de Moor, bestuursvoorzitter