Datum: 06-07-2022 - 13:01
20
jun
'22
Uitspraak rechter: Bever Holding moet percelen grond gaan leveren aan Van Erk.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Uitspraak rechter: Bever Holding moet percelen grond gaan leveren aan Van Erk.

Het gerechtshof Den Haag heeft op dinsdag 13 juni jongstleden besloten dat Bever Holding N.V. (hierna: Bever) medewerking moet verlenen aan de levering van percelen grond aan van Erk Onroerend Goed B.V. (hierna: Van Erk). Doordat Van Erk nu het eigendom van de grond kan verkrijgen, gaat het college ervan uit dat ze dit jaar nog kunnen starten met uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst…

tussen Van Erk en de Gemeente Noordwijk met als doel een kwaliteitsimpuls voor Noordwijk aan Zee.

Brief van B & W aan de gemeenteraad:

Korte achtergrond
In Noordwijk aan Zee werken we aan diverse deelprojecten die een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied. Een aantal plekken die bijzondere aandacht verdienen zijn op dit moment eigendom van Bever Holding N.V. en aan Bever Holding gelieerde ondernemingen (hierna: Bever). Bever heeft in de loop van de tijd verschillende plannen ingediend om tot herontwikkeling van de plekken over te gaan. Maar tot op heden is op geen enkele plek een herontwikkeling van de grond gekomen.

In het najaar van 2020 werd een executieveiling van de percelen in eigendom van Bever aangekondigd. Naar aanleiding hiervan en om meer grip te krijgen op deze percelen heeft de gemeente op de eigendommen een voorkeursrecht gevestigd ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten. De aangekondigde veiling vond echter geen doorgang, aangezien Bever (de eigenaar van de gronden) een regeling had getroffen met Van Erk Onroerend Goed B.V. (hierna: Van Erk). De regeling bestaat uit een hypothecaire geldlening, gevolgd door de verkoop van alle gronden van Bever in Noordwijk aan Zee aan Van Erk.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 2 november 2021 heeft uw gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen aangenomen inzake de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en Van Erk. Het college is deze samenwerkingsovereenkomst vervolgens aangegaan.

In de samenwerkingsovereenkomst heeft het college zijn wens vastgelegd om gezamenlijk tot een herontwikkeling te komen van de in onbruik geraakte stukken grond en om de verkrotting van diverse eigendommen in Noordwijk aan Zee tegen te gaan. Om uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst is het van essentieel belang dat Van Erk het eigendom van de percelen verkrijgt. Ondanks de onvoorwaardelijke koopovereenkomst tussen Bever Holding en Van Erk, heeft levering van de gronden aan Van Erk (nog) niet plaatsgevonden

Uitkomst kort geding en spoedappèl
Van Erk heeft een kort geding aanhangig gemaakt om de levering van de percelen af te dwingen. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van Van Erk afgewezen: Bever hoefde niet te leveren. Tegen dit vonnis van de rechtbank heeft Van Erk hoger beroep aangetekend. Het gerechtshof heeft het spoedappèl behandeld op 13 juni jongstieden. Het hof heeft direct na de zitting mondeling uitspraak gedaan.

Het gerechtshof heeft de vorderingen van Van Erk in hoger beroep toegewezen. Het hof heeft Bever verplicht om medewerking te verlenen aan de levering, op straffe van een oplopende dwangsom van in totaal meer dan vijftig miljoen euro. Tevens heeft het hof de notaris veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan voornoemde levering. Het vonnis is ook uitvoerbaar bij voorraad, wat betekent dat het vonnis direct kan worden uitgevoerd en dat een eventueel cassatieberoep geen schorsende werking heeft.

Dit betekent, kort gezegd, dat het grootste deel van de percelen per 1 juli 2022 aan Van Erk kan worden geleverd, gevolgd door de rest van de percelen op 1 augustus 2022

Conclusie
Door de uitspraak van het gerechtshof is de levering van de percelen aan Van Erk een stap dichterbij gekomen

Het college ziet de levering van de percelen en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst als een belangrijk onderdeel van zijn permanente inzet voor een kwaliteitsslag aan de kust en de realisering van de gezamenijke herontwikkeling van (onder meer) het Vuurtorenplein en andere belangrijke plekken in Noordwijk aan Zee

Het college blijft u op de hoogte stellen van de vorderingen in dit belangrijke dossier. Op dit moment werkt het college aan het bestemmingsplan voor het Gat van Palace en Esplanade. Deze percelen zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Van Erk opgetekend als de eerste percelen die in ontwikkeling zullen worden genomen

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.