22
okt
'21
Stichting Huurdersbelangen Noordwijk stuurt aan op ‘Plan Bronsgeest Sociaal’ bij Noordwijkse gemeenteraad.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk stuurt aan op ‘Plan Bronsgeest Sociaal’ bij Noordwijkse gemeenteraad.

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) is de aanjager van sociale woningbouw en belangenbehartiger van (toekomstige) huurders van sociale en betaalbare huurwoningen in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Vanuit deze positie is de SHN actief op zoek gegaan naar een mogelijkheid om het tekort van sociale en betaalbare huurwoningen in te lopen….

Volgens SHN is de meest kansrijke oplossing: Bronsgeest Sociaal. Bronsgeest is de enige locatie waar nog binnen afzienbare tijd extra ‘sociaal’ gebouwd kan worden.

Brief van SHN aan de gemeenteraad van Noordwijk:

In onze reactie (zienswijze van 17 augustus jl.) op het ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021 hebben wij ons plan Bronsgeest Sociaal gepresenteerd aan het college. Uit de brief van het college van 12 oktober jl. maken we op dat het college onze zienswijze niet honoreert. Het bestemmingsplan gaat uit van 110 sociale huurwoningen (inclusief de Losplaatsweg-compensatie); er is geen ruimte opgenomen voor extra sociale woningen. Des te teleurstellender omdat uit de woningbouwplanlijst blijkt dat na afronding van Offem-Zuid de bouw van sociale woningen vanaf 2025 stagneert in Noordwijk Zee en Binnen.

Realisatie door Stek
De kern van ons plan Bronsgeest Sociaal: bouw in totaal 240 sociale, betaalbare huurwoningen in Bronsgeest door ca. 130 extra sociale woningen op te nemen in het bestemmingsplan. 240 is het aantal waarmee de provincie al akkoord is gegaan. De bouw van die extra sociale woningen valt te realiseren door woningcorporatie Stek 2 à 3 hectare bouwgrond in Bronsgeest te laten kopen van de gemeente, de woningen te laten bouwen en beheren. Stek geeft aan dat zij dit willen en kunnen, zowel financieel als organisatorisch. Bovendien komt Stek in aanmerking voor subsidie van het rijk.

Focus op woningzoekenden
Daarom doen wij een dringend beroep op álle raadsleden. Op iedereen die het verschil kan én wil maken voor de Noordwijkse woningzoekenden. Het is nog niet te laat voor deze ultieme kans. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, Stek kan nog subsidie van het rijk ontvangen voor de extra woningen en de provincie heeft de contouren van Bronsgeest nog niet aangepast.

Wij vragen u om nu te focussen op de toekomst van onze woningzoekenden. Of het nu gaat om u, uw kinderen, collega’s, medewerkers, familieleden of vrienden; de lokale woningnood wordt door iedereen gevoeld.

In onze zienswijze (zie bijlage) staan alle argumenten uitgebreid toegelicht. Toch willen we hier nog de meest belangrijke issues noemen:

1. 130 extra sleutels in handen! De politiek vertegenwoordigt álle inwoners van onze gemeente. Laat uw stem horen voor onze woningzoekenden in het segment sociale en betaalbare huur. U heeft met elkaar 130 extra sleutels in handen. 130 extra kansen om achterstanden en wachttijden in te lopen, om minimaal 130 woningzoekenden gelukkig te maken.

2. De provincie heeft in 2018 akkoord gegeven voor de bouw van 660 woningen op Bronsgeest, waarvan 240 in het segment sociaal. De uitbreiding van het ontwerpbestemmingsplan met 130 extra sociale huurwoningen blijft ruim binnen dat maximum.

3. De provincie voert de druk op. Noordwijk moet keuzes maken om de kansen die er liggen op Bronsgeest te benutten. De provincie dreigt het aandeel niet gebouwde Bronsgeest-woningen van de gemeente af te nemen en te verplaatsen naar een andere gemeente in de regio (inkrimpen van de contouren). Ook verleent de provincie geen toestemming voor woningbouw op andere locaties in ons buitengebied.

4. Het is financieel een slimme keuze voor Noordwijk. Zowel als het gaat om rijkssubsidie voor Stek (van zo’n 3 miljoen euro) als ter voorkoming van onnodige afschrijving (± 8,5 miljoen euro) op de grond in Bronsgeest die immers al eigendom is van de gemeente.

5. Dit is hét moment. Bronsgeest is de enige kans die er nog is om een substantieel aantal sociale woningen toe te voegen aan het huidige percentage van 18%. Ter vergelijking: Katwijk zit op 28%.

Wij verzoeken u met klem om onze zienswijze op te nemen in het bestemmingsplan. De Noordwijkse woningzoekenden – en ondernemers – zullen u dankbaar zijn voor het benutten van deze ultieme, vrijwel laatste kans.

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij uiteraard onze zienswijze graag toelichten.

Bestuur Stichting Huurdersbelangen Noordwijk