Datum: 08-12-2021 - 02:16
19
okt
'21
Constructie’foutje’ bouw sportpark kost bijna 2 miljoen, wie gaat dat betalen? Gemeente geeft uitleg.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Constructie’foutje’ bouw sportpark kost bijna 2 miljoen, wie gaat dat betalen? Gemeente geeft uitleg.

De gemeenteraad heeft van burgemeester en wethouders een brief ontvangen met nadere uitleg over de renovatie van het gemeentelijke sportpark aan de Lageweg en de stagnatie daarvan. In april en mei 2021 is de raad al geïnformeerd dat een dragende wand van de nieuwbouw niet over de juiste constructieve eigenschappen beschikte, waarna de bouw tijdelijk stil kwam te liggen….

Nadat was gebleken uit berekeningen dat de wand kon voldoen met het toepassen van extra wapening is de bouw weer opgestart. De renovatie liep daarbij forse vertraging op.

De aannemer die het werk uitvoert heeft op grond van de vertragingen stagnatiekosten geclaimd. De gemeente gaat proberen om de eventuele schade van de vertraagde oplevering op de verantwoordelijke partijen te verhalen. Daarbij loopt de gemeente het risico dat niet alle stagnatieschade verhaald kan worden op de verantwoordelijke partijen.

De gemeente merkt op dat het ontwerp van de nieuwbouw in opdracht van de gemeente Noordwijk is vervaardigd. De gemeente heeft daarvoor een architect, een constructeur en een installatie-adviseur ingehuurd. Deze partijen hebben het ontwerp uitgewerkt. Het definitief ontwerp is vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Dit wordt de ontwerpfase genoemd.

Vervolgens is het ontwerp door de gemeente - en met instemming van de raad - aanbesteed. Op basis hiervan is een (hoofd)aannemer gecontracteerd die het ontwerp uitwerkt en uitvoert in opdracht van de gemeente, samen met diverse neven- en onderaannemers. Dit wordt de realisatiefase genoemd.

Als er fouten in en/of afwijkingen op het ontwerp worden ontdekt, dan is dit in de realisatiefase. Deze fouten komen in eerste instantie voor rekening van de opdrachtgever, en dat is de gemeente Noordwijk. Dit risico is opgenomen in de risicoregister in de begroting van de gemeente Noordwijk.

Er wordt nu onderzocht of de ontdekte fout een tekortkoming is van de constructeur die is ingehuurd door de gemeente. Als dat zo blijkt te zijn dan gaat de gemeente Noordwijk proberen de geclaimde en/of nog te claimen stagnatiekosten van de hoofd- en nevenaannemers te verhalen op de verantwoordelijke partij. De constructeur is al aansprakelijk gesteld voor de stagnatieschade, maar die zegt dat niet zij maar een leverancier van de hoofdaannemer een fout zou hebben gemaakt.

Als blijkt dat de constructeur inderdaad een toerekenbare fout heeft gemaakt, dan kunnen de uitvoerende partijen van het werk mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding vanwege stagnatie, omdat de gemeente contractueel in relatie tot de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp. De gekozen projectstructuur brengt in dat geval met zich mee dat de gemeente Noordwijk eerst aanvullende projectdekking nodig heeft om de mogelijke stagnatiekosten van de aannemer(s) te kunnen voldoen. Vervolgens/tegelijkertijd zal geprobeerd worden om de schade op de constructeur te verhalen. Het betreft dus een voorlopige stagnatiedekking waarbij het risico op compensatie van de stagnatieschade bij de gemeente Noordwijk ligt. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat het project door kan. De gemeente wil de renovatie zo spoedig mogelijk goed en deugdelijk afronden

Als de fout het gevolg is van een fout van (een onderaannemer van) de aannemer, dan speelt dat alles niet. De gemeente heeft dat ook aan de hoofdaannemer gemeld.

Het is ook mogelijk dat sprake is van een fout van de aannemer die niet opgemerkt is door de constructeur, wat mogelijk wel had gemoeten. In dat geval is mogelijk sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Dat moet nog worden uitgezocht. In alle gevallen bestaat helaas de kans dat niet alle schade verhaald kan worden op de aansprakelijke partij(en).

Stagnatiekosten en dekking
In de afgelopen periode is er intensief overleg gevoerd met de hoofd- en onderaannemers. Hierbij zijn de stagnatiekosten nauwkeurig in beeld gebracht op basis van hun inschrijfbegrotingen. Daarmee zijn de berekeningen gekoppeld aan een feitelijke basis. De gemeente Noordwijk wordt verantwoordelijk gehouden voor een bedrag van € 1.9 miljoen exclusief btw, wat wordt opgenomen in de begroting.

Omdat het om bouwkosten gaat moeten deze op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 40 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten, die op jaarbasis € 50.000,- bedragen, kunnen worden gedekt uit de investeringsruimte in de meerjarenbegroting 2022 - 2025. 

De btw over de stagnatiekosten wordt gecompenseerd op basis van de zogenaamde SPUK-regeling(*). Na afloop van het begrotingsjaar 2022 blijkt in welke mate deze door het Rijk worden gecompenseerd. De omvang van de btw-compensatie is onder meer afhankelijk van het aantal SPUK-aanvragen en de beschikbare subsidie vanuit het Rijk in 2022.

De gemeente Noordwijk zal zich bij de definitieve besluitvorming zich baseren op het advies van hun juridische adviseurs. Al zit de gemeente niet te wachten op juridisch getouwtrek.

Uiteraard betreurt de gemeente de stagnatie en de kosten ad € 1.9 miljoen exclusief btw die als gevolg daarvan zijn gemaakt, zeer. Ook voor de gebruikers van het nieuwe sportpark resulteert de stagnatie in ongemak en teleurstelling. De gemeente leeft sterk met hen mee. Zij spannen zich samen met de aannemers maximaal in om de oplevering van het sportpark te bespoedigen. De natte zomer en de personeelstekorten in de bouw geeft ook nog onzekerheid in de productieplanning.

De projectvoering voorziet de oplevering van de nieuwbouw op eind maart 2022 waarbij de kans aanzienlijk is dat nieuwe hoofdtribune en het terras  later zullen volgen. Bovendien kan pas na de oplevering van de nieuwbouw worden gestart met de afbouw van de sportparkinrichting, waaronder het pupillenveld.

En als vanzelfsprekend zet de gemeente zich ook maximaal in om de stagnatieschade te verhalen op de partij(en) die hiervoor door de gemeente aansprakelijk zijn of worden gesteld.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent dit onderwerp dan zal de gemeente Noordwijk opnieuw verslag uitbrengen.

(*)Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.