Datum: 20-09-2021 - 04:45
13
sep
'21
Burgemeester Verkleij en Commissaris van de Koning gaan niet in gesprek met oud-wethouders.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Burgemeester Verkleij en Commissaris van de Koning gaan niet in gesprek met oud-wethouders.

Voormalig wethouders Bakker en Van Duin hebben op 18 augustus een brief gestuurd aan de gemeenteraad inzake notitie ‘Ondermijning’. Klik hier voor het artikel. Daarin werden burgemeester Wendy Verkleij en de Commissaris van de Koning J.Smit uitgenodigd voor een gesprek met beide oud-wethouders. De burgemeester heeft laten weten….

aan beide heren dat er niet wordt ingegaan op de uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. De burgemeester legt in onderstaande brief uit waarom niet.

Brief:

Geachte heren Bakker en Van Duin,

ik dank u voor uw brief van 18 augustus 2021. Hierin verzoekt u om een gezamenlijk gesprek met de commissaris van de Koning en met ondergetekende naar aanleiding van het door een Wob-verzoek openbaar gemaakte document 'Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk.'

Reactie college op document
Het college van B&W heeft op 25 juni 2021 bij deze openbaarmaking van het document een schriftelijke verklaring gegeven. Daarbij is aangegeven dat het college met verbazing kennis heeft genomen van het document vanwege de toonzetting en de totstandkoming ervan.

Voorafgaand heb ik ook met u over de voorgenomen openbaarmaking van het document gesproken. Tevens bent u voorafgaand aan de openbaarmaking conform de daarvoor geldende bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken. U heeft toen aangegeven dat u zich niet zou verzetten tegen openbaarmaking.

Voor wat betreft het ontbreken van de mailwisseling d.d. 19 mei 2021 tussen voormalig burgemeester Rijpstra en de juridisch controller die het Wob-verzoek heeft behandeld, wordt opgemerkt dat deze mailwisseling buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek valt. Het Wob-verzoek dateert immers van 5 maart 2021. Uw brief d.d. 7 juni 2021 is niet aangemerkt als een zienswijze vanwege het openbaar maken van het document of vanwege het openbaar maken van de zienswijzen zoals is gebeurd bij het besluit d.d. 9 juni 2021. Om die reden zijn beide documenten niet openbaar gemaakt.

Behandeling gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2021 het onderwerp intensief behandeld. Twee ingediende moties die vroegen om het instellen van een raadsonderzoek (de motie Van Dokkum e.a. en de motie De Moor) werden door de raad verworpen.

In het licht van het bovenstaande heb ik besloten niet in te gaan op uw verzoek voor een gezamenlijk gesprek met de commissaris van de Koning. 1k heb deze reactie afgestemd met het college en zij stemt in met de conclusies uit deze brief.

Routekaart weerbaarheid
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 mei 2021 besloten om het gemeentelijk integriteitsbeleid over te nemen en de bijbehorende routekaart uit te voeren. Voor het college en voor mij is het, zoals reeds geschetst in de burgemeestersbrief aan de gemeenteraad op 6 april 2021, belangrijk om -mét de wetenschap van het verleden - naar de toekomst te kijken.

Met het uitvoeren van de routekaart zet het college, de gemeenteraad en de ambtelijke Organisatie gezamenlijk flinke stappen om de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid te verstevigen en bestendigen. Er is een eensluidende behoefte om toekomstgericht te werken aan de aanbevelingen. De routekaart biedt perspectief waar de gemeente naar toe wil en geeft de vervoigstappen die daarvoor nodig zijn. De blik is naar voren gericht, daar ligt de prioriteit. Dat verdienen de inwoners van onze mooie gemeente. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mw. W.J.A. Verkleij

Burgemeester

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.