Datum: 27-09-2023 - 17:41
03
sep
'21
Lijst Salman Noordwijk krijgt antwoord op de vragen over de nieuwbouwappartementen Van de Mortelstraat.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Lijst Salman Noordwijk krijgt antwoord op de vragen over de nieuwbouwappartementen Van de Mortelstraat.

De fractie Lijst Salman heeft vragen gesteld met betrekking tot de voortgang van het bouwproject voor de nieuwbouwappartementen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. De fractie van het CDA had ook eerder vragen gesteld over de voortgang en in die beantwoording wordt aangegeven dat er geen vertraging plaats vindt in de doorlooptijd, maar dat het project, omdat het m.n. ook een kwetsbare doelgroep betreft, meer tijd in beslag neemt m.b.t. constructieve en brandveiligheidsaspecten…..

 Echter verneemt Lijst Salman van de toekomstige huurders die betrokken zijn geweest signalen die de fractie zorgen baart. 

Ondertussen zijn er twee jaar verstreken (vanaf 13 juni 2019) en is er totaal nog geen beeld van enige start van bouwactiviteiten. De gemeente geeft aan dat de voor het project benodigde omgevingsvergunning op 1 april 2021 is verleend. Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning is beroep ingesteld. Het besluit is inmiddels wel in werking getreden, maar is nog niet onherroepelijk. Bouwactiviteiten die nu zouden worden ondernomen komen geheel voor risico van de vergunninghouder. De vergunninghouder kiest ervoor om de beslissing op het beroep af te wachten. Overigens is het mogelijk om tegen de beslissing op het beroep nog in hoger beroep te gaan. Ook een beslissing op een mogelijk hoger beroep zal door de vergunninghouder worden afgewacht.

Vraag
Bent u bekend met de betreffende doelgroep (A.S.S. (aan autisme verwanten contactstoornis) naast een lichte verstandelijke beperking) en welk effect dit heeft op hun gemoedstoestand?

Antwoord
Wij zijn bekend met de stichting die voornemens is de zorgwoningen op de begane grond alsmede een aantal gemeenschappelijke ruimten te huren. Hoewel wij ons kunnen voorstellen welk effect het uitblijven van bouwactiviteiten kan hebben op de gemoedstoestand van de betreffende doelgroep, verandert dit niets aan de lopende beroepsprocedure en de keuze die de vergunninghouder maakt.

Vraag
De firma Sedos heeft de grond verworven op basis van sociale/maatschappelijke grondprijs. Bij punt 12 in de op 23 december 2016 ondertekende koopovereenkomst staat dat Sedos zich inspant voor het realiseren van onderstaande bouwplan/programma binnen en jaar na de juridische levering van de grond een omgevingsvergunning aan te vragen. In dit bouwplan/programma is sprake van 37 woningen. Op de begane grond zijn 8 zorgwoningen met een maximale huurprijs binnen de reguliere sector doch nimmer lager dan € 710,68 per maand daarbij wordt genoemd een steunpunt toegelaten (zorg)instelling

c.q. gemeenschappelijke ruimte, Fietsenstalling (1 voor zorgwoningen en 1 voor sociale huurwoningen) en 5 bergingen voor de vrije sectorwoningen. Kunt u ons uitleggen wat hier exact mee bedoeld wordt?

Zijn de ruimten zoals genoemd steunpunt en fietsenstalling inclusief de maximale huurprijs per zorgwoning?

Antwoord
Binnen één jaar na de juridische levering van de grond is een omgevingsvergunning aangevraagd (zie ook het antwoord op vraag 4).

De ontwikkelende partij zal in samenspraak met de in antwoord 2 genoemde stichting de 8 huurwoningen op de begane grond voor ten minste het genoemde bedrag per maand verhuren aan een bijzondere doelgroep. Het steunpunt c.q. de gemeenschappelijke ruimte zal separaat aan de bedoelde stichting worden verhuurd.

Het gebruik van de fietsenstalling is verdisconteerd in de huurprijs.

Vraag 4
Is zoals vermeld in de koopovereenkomst de levering van de grond binnen een jaar door de firma Sedos een omgevingsvergunning aangevraagd?

Antwoord
Ja, de aanvraag om een omgevingsvergunning is op 1 1 oktober 2017 ingediend.

Vraag
In de verklaring te zijn overeengekomen staat onder punt 4 als volgt Sedos B.V. ontwikkelt het hieronder benoemde bouwplan voor eigen rekening en risico. Sedos heeft de gemeente tijdig kenbaar gemaakt dat Sedos het bouwplan aan een privé persoon zal verkopen middels een koopaannemersovereenkomst. Deze privé persoon neemt het bouwplan in belegging/portefeuille waarbij hij het beheer en de verhuur uitbesteed aan een of meerdere professionele vastgoedbeheerders/makelaars. Welke partij of partijen betreft het?

Antwoord
De ontwikkelende partij is geheel vrij in de keuze van de vastgoedbeheerders/-makelaars en daarover is niets overeengekomen. De ontwikkelende partij is niet verplicht om vooraf over de keuze van de partij of de partijen onze instemming te verkrijgen of ons daarover te informeren. De ontwikkelende partij heeft evenwel aangegeven in gesprek te zijn met verschillende partijen betreffende het te huur aanbieden van de woningen met uitzondering van de woningen op de begane grond (zie ook antwoord op vraag 3). Dit geldt ook voor het technisch, financieel en administratief beheer van de woningen.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.