Datum: 20-09-2021 - 03:46
25
jul
'21
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan B & W over document ‘ondermijning van de democratie’.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan B & W over document ‘ondermijning van de democratie’.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het document ‘ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Daarbij wordt aandacht voor het volgende gevraagd….

Geachte college en/of burgemeester,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Aanleiding

Bij verklaring van het college en/of de burgemeester werd op 25 juni jongstleden de openbaarmaking van het document “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk” via de website van de gemeente openbaar gemaakt. (1)

Aansluitend vond in de raad van 13 juli jongstleden overleg plaats naar aanleiding van een drietal actuele moties, die hiermee verband hielden. (2)

1 https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Verklaring

2 https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8700a599-4646-4969-8641-73a3a44cfbed

Na overleg en beraad kon geen van de drie ingediende moties op een meerderheid rekenen en werden deze dus verworpen. Zowel de meest uitgebreide motie van een aantal oppositiepartijen, waarbij werd aangedrongen op een uitgebreid raadsonderzoek over een lange periode als een restrictieve motie, waarbij werd aangedrongen om geen enkel onderzoek of welke actie dan ook te ondernemen. Ook de motie van Bruisend Noordwijk, waarbij werd aangedrongen op een beperkte periode van onderzoek, werd verworpen. Het zou daarbij gaan om de periode vanaf de vorige verkiezingen op 21 november 2018 tot het aantreden van de nieuwe raad en het college in januari 2019.

Bij de motie van Bruisend Noordwijk lag de nadruk op onderzoek naar vooral interne beïnvloeding van het bestuur door voormalige wethouders. En dit te koppelen aan een raadsonderzoek, zodat getuigen “onder ede” gehoord zouden kunnen worden.

Door de verwerping van alle moties werden vooralsnog ook geen nadere standpunten ingenomen: geen raadsonderzoek, maar ook geen generaal pardon. Kortom: alle vragen stonden en staan nog open, om reden waarom de fractie van Bruisend Noordwijk uw college en/of de burgemeester verzoekt duidelijkheid en helderheid te verschaffen door middel van schriftelijke vragen. Naar keuze worden zowel de organen “college” als “burgemeester” aangesproken. Enerzijds blijkt uit de verklaring, dat het college standpunten heeft ingenomen, anderzijds behoort de integriteitsportefeuille bij de burgemeester.

In de verklaring staat (onder meer), dat:

- het college met verbazing kennis heeft genomen van het document vanwege de toonzetting als ook vanwege de totstandkoming ervan

- geen opdracht werd verstrekt voor het opstellen van het document door het toenmalige college

- het toenmalige college als orgaan geen kennis heeft genomen van het document

- het college dit document de gemeente Noordwijk onwaardig vindt

Vragen

1. Vanaf wanneer droeg het huidige college en de huidige burgemeester kennis van genoemd document en was er toen bij kennisname ook sprake van verbazing?

2. Waarom is niet eerder (toen) en uit eigen beweging besloten tot actieve openbaarmaking van het document?

3. In een mailbericht van 21 december 2018 dankt scribent Hans Bakker, Ton van Rijnberk, Taetske Visser en Jan Rijpstra voor de opdracht. Op welke wijze werd de opdracht verleend en door wie? Kan gesteld worden, dat er (aldus) sprake was van een zeker vorm van samenwerking?

4. Hadden de overige leden van het (toenmalige) college kennis van de opdrachtverlening?

5. Hebben de leden van het huidige college, al dan niet in collectief verband, kennis genomen of kennis kunnen nemen van de opdrachtverlening?

6. Werd een honorarium of een onkostenvergoeding betaald? Zo ja, hoeveel?

7. In genoemd mailbericht wordt ook gemeld, dat de commentaren van Hans, Ton en Taetske zijn verwerkt. Kan gesteld worden, dat het document (aldus) werd opgesteld in samenspraak?

8. Uit de mailwisseling kan worden opgemaakt, dat het document ook werd verzonden aan zowel het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) als aan het BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). Werd er nog inhoudelijk gereageerd op het document door en/of vanuit deze instanties en zo ja, wat was daarvan de strekking?

9. Wie of welke instanties werden overigens nog gekend of geïnformeerd over het document?

10. Met welk verzoek, opdracht of boodschap werd het rapport (vervolgens) overgedragen aan opvolgende bestuurders? Was er sprake van overdrachtsdocumenten, waarin melding werd gemaakt van het onderhavige document?

Met vriendelijke groet,

Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.