Datum: 29-07-2021 - 10:43
01
jun
'21
DOEN! stelt vragen over aankoop Admiraal De Wit.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

DOEN! stelt vragen over aankoop Admiraal De Wit.

Ondanks dat betreffende punt met meerderheid is aangenomen in de raadsvergadering van 18 mei j.l. wil Doen!, conform artikel 39, vragen stellen aan het college over de aankoop van de percelen van Admiraal De Wit (en Verloop) aan de Schoolstraat in Noordwijk. Doen! vindt dat het proces voorafgaand....

aan het raadsbesluit en de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad tot aankoop niet correct is verlopen. De vier belangrijkste redenen zijn:

De wethouder heeft voorafgaand alleen een telefoontje gepleegd met alle fractievoorzitters met de mededeling dat de koop aanstaande was en heeft gevraagd wat men er van vond. De aankoop zou ‘strategisch’ zijn.

Dat ondanks dat deze aankoop niet besproken is in een commissie dit agendapunt bij de hamerstukken is gevoegd.

Doen! zeer verbaasd is over het uitgebreide dankwoord, in de raadsvergadering van 18 mei, van dhr Duijndam(VVD) aan de dhr van Bockhove(Lijst Salman) betreffende bemoeienis in de aankoop van deze beide percelen.

Doen! Het opmerkelijk vindt dat de gemeente zich een rol aanmeet om op te treden als projectontwikkelaar/ vastgoedspeculant, en twijfelt of dit een aantoonbaar publiek belang dient.

Vragen:

Hierbij de vragen die Doen! eerder heeft gesteld aan het college inclusief de geformuleerde antwoorden, direct gevolgd door drie aanvullende en een extra vraag.

1. Was bekend bij aankoop perceel van Verloop,dat het ernaast gelegen perceel ook in de toekomst te koop zou komen?

Antwoord: Op het moment dat het perceel van Verloop werd aangekocht waren er signalen dat dit perceel ook eventueel te koop zou komen. Echter op dat moment was er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van woningen en stond het formeel dus niet in de verkoop.

Aanvullende vraag:

Waarom zijn alsnog de percelen van Admiraal de Witt aangeboden en verkocht aan de gemeente? Wie nam hiertoe het initiatief?

 2. Bij de aankoop van Verloop vorig jaar is er een taxatie gedaan. Wat is de (onafhankelijke) taxatie van het perceel wat de gemeente nu wil aankopen?

Antwoord: Het terrein Admiraal is getaxeerd door twee gecertificeerde taxateurs te weten Barnhoorn bedrijfsmakelaar uit Leiden en Goedhart uit Leiden. De gemeente moet transparant zijn in zijn aankopen en daarvoor gelden deze taxaties. Echter moet bij een taxatie altijd een marge worden gehanteerd. In dit geval telt hier een marge van ca. 10%. Met deze marges kwamen de taxaties uit op respectievelijk maximaal €1.996.500,= en maximaal € 2.585000,=. De gemeente koop de percelen uiteindelijk aan voor een bedrag van € 2.300.000,= kosten koper, inclusief een deel van de onderzoeken die benodigd zijn voor het aanvragen van de vergunning.

Aanvullende vraag:

Wat waren de exacte bedragen van beide taxaties en waarom wordt de hoogste taxatie als reëel beschouwd? Was het niet beter een derde taxatie te laten doen vanwege het grote verschil?

3. Conform de getallen in het raadsvoorst tot aankoop van het Verloop-perceel van juli 2020 was de aanschafprijs € 1.219,= per m2. Voor het perceel van Admiraal De Wit is de prijs € 846,= per m2. Wat is de reden dat de aankoop van vorig jaar 44% duurder was dan deze aankoop?

Antwoord: Bij de aankoop van het perceel Verloop zaten ook drie woningen, te weten Nieuwe Zeeweg 90, 90a en 92. Het perceel van Verloop heeft ook een betere ligging direct aan de Oude Zeeweg. Tenslotte was bij het terrein van Verloop sprake van gesaneerde grond, voor het terrein van Admiraal zijn de saneringskosten voor de gemeente.

4. In het raadsvoorstel werd gedproken over extra parkeerinkomsten, terwijl u ook meldt dat dit tijdelijk is, ter vervanging van andere parkeerplaatsen. De opbrengsten worden op dit project afgeschreven, dus komen ze niet in de boeken als ‘structurele’ parkeergelden. Is er sprake van (parkeer)inkomstenderving?

Antwoord: Met het vervallen van de inkomsten van de Maarten Kruytstraat en het Jan Kroonsplein was hier al rekening mee gehouden. Parkeerinkomsten die op dit terrein gegenereerd worden zijn dus extra inkomsten en kunnen voor dekking van de kosten worden gebruikt.

5. 5 jaar na 2020 wordt ee dus sociale woningbouw gerealiseerd op beide terreinen. Totale oppervlakte is ca. 5000 m2. Kunt u aangeven wat dit de gemeente oplevert of moet de gemeente rekening houden met een verlies?

Antwoord: De gemeenteraad word betrokken bij de uiteindelijke invulling van het gebied. Afhankelijk van de keuzes zal bekend zijn of de ontwikkeling verliesgevend is. Met name de omvang van eventuele parkeervoorziening en de omvang van de eventuele toekomstige woningbouw zijn hierin bepalend. De varianten met de bijbehorende financiële uitkomsten zal ter beschikking aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. De aankoop van de grond is een onderdeel van de kosten en boekwaarden. Daarnaast is het aan de gemeente om de ontwikkelingen te genereren die door de markt niet of nauwelijks worden opgepakt omdat dit geen winstgevende project zijn. Dat hier dan mogelijke verliezen worden geleden is inherent aan het grondbedrijf.

Aanvullende vraag:

Doen! vindt dit een zeer onbevredigend antwoord. U gebruikt twee keer het woord ‘eventuele’. Volgens de raadsvoorstellen en raadsbesluiten is vastgesteld dat er eerst 5 jaar wordt geparkeerd en dat daarna de percelen voor sociale woningbouw zijn bestemd. Het totale aanschafbedrag voor de percelen van Verloop en Admiraal de Witt bedraagt 5 miljoen euro. De geschatte inkomsten bij gebruik ten behoeve van sociale woningbouw is max. 1 miljoen euro. (Doen! heeft rekening gehouden met het realiseren van 40 sociale huurappartementen.) De gemeente legt uiteindelijk 4 miljoen euro toe. Doen! vraagt een totaaloverzicht van alle kosten en baten conform de voorwaarden die in de raadsvoorstellen zijn opgenomen. Waarin wordt meegenomen de afspraken die gemaakt zijn met de woningcorporaties, zoals de prijs per bruto vloeroppervlakte (BVO) en bouw- en woningrijp maken.

6. Dient de gemeente zelf de bodem te saneren op de terreinen van Verloop en Admiraal De Wit of zit er een ‘schoongrond-verklaring’ bij de aankoop. Zo nee, wat zullen hiervan de verwachte kosten zijn?

Antwoord: Bij het terrein van Verloop was een bodemgeschiktheidsverklaring overlegd. Uiteindelijk bleek er toch een restvervuiling te zitten. De hierbij behorende kosten zijn verrekend met de grondprijs. Voor het perceel van Admiraal is een bodemrapport overlegd, met een kostenraming van de saneringskosten. De kosten van de sanering maken onderdeel uit van de sloopkosten (totaal € 115.000,=) en bedragen € 40.000,=. Met deze kosten is ook rekening gehouden in de taxatie.

Toegevoegde vraag:

7. De aankoop van het perceel Verloop was bedoelt om extra parkeerplaatsen te realiseren als een alternatief voor een tijdelijk parkeerdek op het Palaceplein. Dit zou ongeveer evenveel kosten en daarom was het volgens de wethouder tactisch slimmer om het terrein Verloop aan te kopen. Nu is daar de aankoop van terrein Admiraal de Witt bijgekomen met als doel ook hier parkeergelegenheid te creëren. Hierdoor zou het realiseren van alternatieve parkeerdek Palaceplein waarschijnlijk een goedkopere oplossing zijn geweest. Kan de gemeente een kostenoverzicht geven voor deze tijdelijke oplossing? Is er verder nog gekeken naar (goedkopere) alternatieven?

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.