17
feb
'21
PUUR stelt vervolgvragen inzake sloop hotel Alwine en Strandhotel.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PUUR stelt vervolgvragen inzake sloop hotel Alwine en Strandhotel.

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van fractie PUUR aan het college met betrekking tot het voormalig hotel Alwine en Strandhotel (Klik hier voor de brief) hebben zij onderstaande vervolgvragen. Deze gaan over de toekomstige sloop van deze panden, de informatievoorziening hieromtrent en niet te vergeten de verantwoordelijkheid die het college dienaangaande legt bij de omwonenden...

 De antwoorden op de vragen in relatie tot sloop, de informatievoorziening en verantwoordelijkheid nemen heeft fractie PUUR verbaasd:

1. Uw antwoord op vraag 5.
"….. Zo dragen wij zorg voor het voldoen aan de wettelijke vereisten wat betreft bekendmaking. Het is aan de ontwikkelaar om aan de directe omgeving van de bouwlocatie voorlichting te geven over diens bouwplan. In dat verband wordt bij de gesprekken die in het kader van de afwikkeling van vergunningaanvragen met ontwikkelaars worden gevoerd, gewoonlijk stil gestaan bij de wijze waarop zij de omgeving over hun initiatieven willen informeren. Zo nodig worden zij aangespoord daar werk van te maken. Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van belanghebbenden om de publicaties te volgen en zich van de ter inzage gelegde bescheiden op de hoogte te stellen."

• Welke wijze van informatievoorziening naar de omgeving is afgesproken met de ontwikkelaar bij de afwikkeling van de vergunningsaanvraag?

• Vindt u het niet de wereld op zijn kop, dat omwonenden zich zelf actief moeten verenigen / verdiepen in en mogelijk een advocaat in de arm moeten nemen om hun woonbelangen en vastgoed te beschermen?

• Is dit een bestuurscultuur waarbij het college zich prettig voelt? 

• Wilt u als gemeentebestuur bij dergelijke mega ontwikkelingen in Noordwijk aan Zee niet zij aan zij met de inwoner te staan?

Uw antwoord op vraag 6.

U geeft aan dat de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) genoegzaam is gewezen over het actief informeren van de omgeving over zijn initiatieven.

• Omwonenden hebben PUUR geïnformeerd dat zij tot op heden geen enkele informatie van de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) hebben ontvangen, hoe verklaart u dit?

Uw antwoord op vraag 7.
“…. deze sloopmeldingen zijn afgekeurd omdat de asbestinventarisatierapporten onvolledig waren….. . Hoewel de inventarisatierapporten onvolledig waren, blijkt er wel uit dat in de te slopen asbesthoudende materialen aanwezig zijn…….

• Heeft u al de volledige inventarisatierapporten ontvangen?

• Wanneer gaat de asbest verwijdering plaatsvinden?

• Op welke wijze gaat u erop toezien dat het asbest op een zorgvuldige en veilige wijze wordt verwijderd?

PUUR  vindt het belangrijk dat de omgeving actief geïnformeerd wordt zodat zij zich goed kan voorbereiden op deze saneringswerkzaamheden.

• Op welke wijze en termijn wordt de omgeving hierover en door wie geïnformeerd?

Uw antwoord op vraag 8.
"De gemeente is niet in de positie om een nulmeting voor te schrijven. De rechtspositie van de omwonenden en die van de ontwikkelaar wordt op dit punt beheerst door het privaatrecht. De ontwikkelaar dient zich adequaat te verzekeren en diens verzekeraar zal maatregelen verlangen om schade te beperken c.q. te voorkomen en claims te kunnen beoordelen en af te doen. Het is aan de verzekeraar om een reëel gebied aan te geven waarbinnen maatregelen als deze dienen te worden getroffen. Voor zover er al sprake zou zijn van ongelijkheid tussen partijen, zien wij het niet als taak van de gemeente om in deze privaatrechtelijke rechtsverhouding te interveniëren." 

Conclusie:
Ook hier worden de bewoners gedwongen het zelf maar uit te zoeken....en kosten te gaan maken. Wederom de wereld op zijn kop naar ons idee. De gemeente(raad) heeft deze privaatrechtelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt....en daar leges voor ontvangen. 

Ze heeft dus wel degelijk een positie en een belang. Daarnaast zou het de gemeente sieren zij aan zij te staan met haar inwoners.

• Bent u bereid bij de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) erop aan te dringen dat hij de bewoners actief, volledig en tijdig informeert welke maatregelen diens verzekeraar van hem verlangt om schade te beperken c.q. te voorkomen en claims te kunnen beoordelen? Zo neen waarom niet?

Door transparant hierover te zijn van de zijde van de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) kan de buurt, voordat de werkzaamheden starten inschatten in hoeverre hun eigendommen beschermd zullen zijn.

Uw antwoord op vraag 9.
"Het toezicht op de bouwplaats geschiedt volgens het Landelijk toezichtprotocol Bouwbesluit 2012. In het verlengde van ons antwoord op vraag 8 zal voor wat betreft dit specifieke onderdeel geen toezicht plaatsvinden."

• U bent dus van mening dat eventuele schade ontstaan aan de woning/vastgoed bij omwonende door hem zelf moet worden aangetoond?

• Laat u op deze manier deze Noordwijker niet in de kou staan?

Uw antwoord op vraag 10.
"De voor vergunningverlening relevante belangen hebben belanghebbenden kunnen inbrengen in de daarvoor gevolgde procedures. Deze procedures voorzien in afdoende middelen voor rechtsbescherming. De bescherming van eigendommen is geborgd in het privaatrecht. Daarin is de gemeente geen partij."

Wederom laat u naar onze mening de omwonenden in de kou staan, per slot heeft de gemeente(raad) deze ontwikkeling mogelijk gemaakt en het zou haar naar ons idee sieren om hen terzijde te staan bij de onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Uw antwoord op vraag 11., 12. en 13. maakt duidelijk dat ook de bewoners aan de K.W. Boulevard niet op uw steun kunnen rekenen. Dat is zeer te betreuren. Zoals bij u bekend heeft er in het verleden een grootschalige ontwikkeling plaatsgevonden waar het gemeentebestuur zich evenals u nu passief heeft opgesteld ten aanzien van de ontwikkelaar. Buurtbewoners hebben jarenlang vele rechtszaken moeten voeren om uiteindelijk via het allerhoogste beroep voor tonnen gecompenseerd te worden.

Wat PUUR betreft mag dit niet weer gebeuren en heeft de gemeente de plicht zich in dergelijke mega bouwontwikkelingen actief op te stellen aan de zijde van de omwonenden. Per slot heeft zij deze ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

• Hoe kijkt u hier tegen aan?

Namens de fractie PUUR,

Taetske T. Visser-Danser

fractievoorzitter