Datum: 07-12-2022 - 03:59
09
feb
'21
Beantwoording vragen raadslid Kim van Eeden inzake ondergrondse afvalcontainers Offem Zuid.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Beantwoording vragen raadslid Kim van Eeden inzake ondergrondse afvalcontainers Offem Zuid.

Al eerder kon u op BlikOp Noordwijk een item lezen over de ondergrondse containers in de nieuwe wijk Offem Zuid. Bewoners hebben een petitie opgestart voor het behoud van de ondergrondse containers. Raadslid Kim van Eeden heeft omtrent dit onderwerp vragen gesteld aan het college....

Vraag 1:
Op het moment dat de 113 huizen in fasen werden opgeleverd zijn er momenten geweest dat er wel 80 huishoudens gebruik moesten maken van 1 container, omdat er nog geen bestrating lag. Vindt u het dan redelijk dat u het afvalscheidings-gedrag hebt beoordeeld op een moment dat niet representatief is voor de echte situatie?

Antwoord:
Nee, er is afgelopen jaar alleen een constatering gedaan en pas aan de hand van de evaluatie wordt er een besluit genomen. 

Toen het college van burgemeester en wethouders in 2018 besloten om bij wijze van pilot gebruik te maken van ondergrondse afvalcontainers, is er ook besloten 1 jaar na ingebruikname te evalueren. Gedurende dat jaar is niet voortdurend gemonitord, maar wel geconstateerd dat het afval niet goed gescheiden is aangeboden. Zo werd onder andere bouwfase in de containers aangetroffen.

Op het moment dat de woningen zijn opgeleverd, zijn er 3 x 2 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Ook al werd de definitieve bestrating later gelegd, bij het opleveren van de woningen was tijdelijke bestrating aanwezig. Mogelijk dat er tijdens de werkzaamheden 2 containers niet of moeilijk bereikbaar waren. Dat is onvermijdelijk bij de start van een nieuwe woonwijk. In die zin is die periode niet representatief. 

Vanwege deze omstandigheden heeft het college op 3 november besloten gedurende een periode van drie maanden de afvalscheiding te monitoren. Er is dus geen sprake van een ultimatum en de feitelijke evaluatie heeft dus nog niet plaats gevonden.

Vraag 2:
Waarom geeft u de inwoners geen extra tijd en een eerlijke kans om hun afvalinzameling gedrag met elkaar te verbeteren? Ik heb al begrepen dat ze een groepsapp hebben aangemaakt om het gezamenlijk op te pakken omdat zij ook liever ondergrondse containers zien dan bakken naast het huis.

Antwoord:
Heel fijn om te vernemen dat bewoners initiatieven nemen om de kwaliteit van afvalscheiding in de wijk te borgen. De doelstellingen uit het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025, dat in 2020 is vastgesteld, zijn leidend.

U vraagt waarom er geen extra tijd wordt gegeven. Dit heeft te maken met de consequenties van het besluit. Voor fase 3 zou een extra set aan ondergrondse containers moeten worden geplaatst. Vooruitlopend op de resultaten zijn er nu rolcontainers aangeschaft. Ook voor de planvorming in de volgende fasen 2 en 3 van Offem Zuid is het van belang om een besluit te hebben over de gewenste vorm van afvalverwijdering. In verband hiermee heeft het college ingestemd met een periode van drie maanden.

Vervolgens was de levering van de minicontainers voor fase 3 vertraagd en is recentelijk gebleken dat de gft containers vanaf het begin dusdanig vervuild waren met restafval dat daarna standaard het gft bij het restafval is gedaan. Pas vanaf begin januari dit jaar is het afval apart gehouden en gemonitord. Dit gebeurt door middel van het maken van foto’s in de gftbunker nadat er gelost is. 

Daarom is besloten de periode van 3 maanden op 1 januari 2021 in te laten gaan, zodat er een zo eerlijk mogelijke uitgangspositie is gecreëerd voor de 113 aangesloten woningen.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.