16
okt
'20
Blijven investeren in onze mooie dorpen. College presenteert de concept-Programmabegroting 2021-2024.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Blijven investeren in onze mooie dorpen. College presenteert de concept-Programmabegroting 2021-2024.

Nu is de gemeenteraad aan zet. De voorbereidingen op de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering zijn gestart. 1,2 miljoen euro voor de ontwikkeling van onze dorpen en extra ruimte voor wensen vanuit de raad....

Impact
De financiële impact van de coronacrisis op de gemeentebegroting is vooralsnog beheersbaar. Omdat het aantal coronagevallen in de zomer terugliep, deden veel Nederlanders onze gemeente aan. De parkeerinkomsten uit toerisme zijn daardoor op pijl gebleven. Veel compensatiemaatregelen, die de gemeente neemt voor zelfstandige ondernemers, voor sport en voor cultuur, worden door het Rijk gecompenseerd.

College
Met die woorden stuurde het college van burgemeester en wethouders medio oktober de concept-Programmabegroting 2021-2024 naar de raadsleden. Het stuk geeft goed aan waar het college de komende jaren werk van wil maken en welke keuzen hij heeft gemaakt. Dat moet. De gemeente kan niet alles. In het stuk staat duidelijk beschreven wat het college de komende jaren wil gaan doen. Wat het gaat kosten en hoe de gemeente het wil betalen. Het geld komt uit belastingopbrengsten. De gemeente heeft er ook een paar. De afvalstoffenheffing en de onroerendzaakbelasting. Nog een bron van inkomsten: de parkeeropbrengsten.

Gemeenteraad
In de komende weken bereidt iedereen zich voor op de bespreking de concept-Programmabegroting 2021-2024 van in de gemeenteraad. Het begrotingsdebat is gepland op dinsdag 10 november. De Programmabegroting 2021-2024 is voor elk jaar sluitend. De cijfers. Voor 2021 is er sprake van een positief saldo van € 330.000,-. Hierdoor biedt de begroting ruimte voor extra wensen. Reken maar dat alle partijen deze ruimte willen gebruiken. Willen bijsturen. Dat doen ze dan met moties en amendementen. Iedereen zal wat proberen binnen te halen. Dat maakt de komende begrotingsbehandeling zo belangrijk.

Doorkijken naar komen de jaren
Ook het doorkijkje naar komende jaren is in orde. Ook voor de jaren 2022 tot en met 2024 verwacht de gemeente een positief saldo. In 2022 € 17.951,-. In 2023 € 804.836,-. En in 2024 € 1.415.876,-. Zo’n doorkijkje is belangrijk. Het geeft aan dat het gemeentebestuur er alles aan doet om de financiën van de gemeente gezond te houden. Dat hoort bij een goed bestuur.

Investeren in onze mooie dorpen
Wethouder Roberto ter Hark licht toe wat het college wil: “We hebben veel geld op de plank om te investeren in onze mooie dorpen, toch zo’n € 1.245.000,-. Dit geld is onder andere voor een verbetering van de verkeerscirculatie, het opstellen van een fietsplan, meer groen in Noordwijkerhout en De Zilk, landschapsverbetering, het bevorderen van duurzaamheid en handhaving van de huisvestingsregelgeving. Ook ben ik blij dat wij structureel geld vrij kunnen maken voor cultuur en het uitvoeren van de nog vast te retail/horeca visie.”

Onzekere toekomst
“Het college zet alles op alles om de lokale belastingen niet extra te verhogen. De toekomst is op dit moment echter onzeker. De gemeenten hebben in het verleden er extra taken bijgekregen met minder geld en er is discussie over de algemene uitkering. Onze branchevereniging de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft al de noodklok geluid. Structureel extra geld is echt nodig om de voorzieningen in gemeenten op peil te kunnen houden. Alsook het bij wet regelen dat er alleen taken naar gemeenten worden overgeheveld met voldoende geld. Wij sluiten ons aan bij deze oproep.”

De komende weken
de concept-Programmabegroting 2021-2024 is vrijdag 16 oktober 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. raadsleden kunnen tot uiterlijk maandag 26 oktober 2020 schriftelijk technische vragen stellen.
De Programmabegroting 2021-2024 wordt tijdens het rondetafelgesprek van woensdag 4 november 2020 besproken. Dan ook een korte (technische) presentatie worden gehouden.
De begrotingsbehandeling is op dinsdag 10 november 2020. Het college vraagt de raad de Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.
Vóór 15 november wordt de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd.