Datum: 18-05-2022 - 09:12
25
sep
'20
College informeert raad betreffende plannen nieuwbouw Julianahof.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

College informeert raad betreffende plannen nieuwbouw Julianahof.

Aanleiding voor de brief van het college aan de raad betreffende nieuwbouw Julianahof vormt de inspraakronde op het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof en de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het RTG van 15 september jl...

Een aantal gevoelige onderwerpen kwam tijdens het Ronde Tafel Gesprek duidelijk naar voren. Dit is aanleiding voor het college om te reageren. Er leven er in de directe omgeving van de projectlocatie zorgen over de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en parkeren. Ook over het bouwprogramma c.q. de bouwmassa is het een en ander gezegd. Tenslotte werd ingegaan op het proces rond de verleende inspraak. Met deze brief wil het college een en ander verduidelijken:

1. Verkeer

In de voorfase van de planontwikkeling is een vijftal verkeersvarianten opgesteld. De keuze voor variant 5 is mede gebaseerd op het advies van de hulpdiensten, het verdelen van de parkeerdruk en het ontlasten van de ontsluitingen in het gebied. Hoewel de gekozen variant voldoet aan de uitgangspunten die op verkeerskundig gebied worden gesteld aan de inrichting van het projectgebied, zijn er mogelijk aanvullingen denkbaar op de gekozen verkeersvariant. Hierbij kan worden gedacht aan de rijrichting, de doorstroming etc. Een en ander zal op haalbaarheid en wenselijkheid moeten worden getoetst. Mogelijk ook in overleg met de hulpdiensten.

Voor het uitvoeren van een verkeersmaatregel, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer of afsluiten van een weg voor autoverkeer, moet een verkeersbesluit worden genomen. Het verkeersbesluit wordt, na afstemming en advies van de politie, gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Belanghebbenden hebben vervolgens gedurende 6 weken de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Bij het besluit staat omschreven hoe zij dit bezwaar ik moeten dienen. Indien er na 6  weken geen bezwaar is ingediend is de maatregel vastgesteld en wordt deze uitgevoerd.

Wat betreft de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwbouw kunnen wij bevestigen dat de toename relatief is en prima binnen het gebied kan worden opgevangen.

Verder voorziet de ontwikkeling in zijn eigen parkeerbehoefte conform het daarvoor geldende beleid.

2. Bouwvolume

Voorliggende ontwikkeling betreft een particulier initiatief, dat in samenwerking tussen de NWS en Van Rhijn Bouw tot stand is gekomen. Partijen hebben hun wensen vertaald in een bestemmingsplan en een aanvraag omgevingsvergunning. Dit plan wordt door de gemeente getoetst aan alle ruimtelijk relevante aspecten. Zo wordt er stedenbouwkundig en welstand-technisch getoetst hoe de voorgenomen bouwmassa zich verhoudt tot de omgeving en of dit op deze plek past.

De bebouwing bestaat uit grondgebonden woningen, merendeels 1 laag en een kap en 4 woningen met 2 bouwlagen en een kap, passend bij de bouwhoogte van de omgeving. Het plan voldoet aan de eis van minstens 30% sociale woningen. Er worden er zelfs aanzienlijk meer gerealiseerd. Verder voldoet het plan aan de nota parkeren, met zelfs een overschot, en voldoet aan het aan alle wettelijke en beleidsmatige bepalingen ten aanzien van het verkeersaspect.

3. Inspraak

Op verschillende manieren is er inzage geboden in de planvorming. Voorafgaand aan de ter visieleging van het voorontwerpbestemmingsplan is er een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij een vijftal verkeersvarianten zijn voorgelegd en er impressies zijn getoond van het nieuwbouwplan. Hieraan voorafgaand zijn omwonenden twee keer schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd.

Na de informatiebijeenkomst is er een projectwebsite gelanceerd (www.woneninjulianahof.nl). Via deze website kunnen mensen kennis nemen van het bouwplan en de verkeersvarianten. Zowel op de inloopavond als op de website konden de mensen formulieren invullen waarbij ze een reactie konden geven op de verkeersvarianten en/of het plan.

Tenslotte is er in het kader van de bestemmingsplanprocedure inspraak geboden op het voorontwerpbestemmingsplan. De ingekomen reacties zijn beoordeeld en beantwoord. De resultaten van de inspraak zijn opgenomen in de 'Nota van beantwoording inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Julianahof'. Indieners  en medeondertekenaars van de inspraakreacties die leesbaar en volledig hun gegevens hebben vermeld, hebben een afschrift van de nota ontvangen.

Ook in de volgende fase van de procedure wordt inspraak geboden. In de ontwerpfase wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter visie gelegd. Na de ontwerpfase worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en gemotiveerd beantwoord. Waar relevant kunnen er nog zaken worden aangevuld of aangepast.

Conclusie

Concluderend is het college van mening dat er een zorgvuldig voorbereid ontwerpbestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd dat gereed is om ter visie te worden gelegd. Daarmee kan de formele procedure worden gestart waarin een ieder de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen op het plan. De portefeuillehouder heeft in het RTG van 15 september toegezegd in deze fase van de procedure een informatieavond te willen organiseren.

Van belang is te vermelden dat het bestemmingsplan uitsluitend de verkeersbestemming regelt. Verkeersmaatregelen, zoals inrichting van de weg en de rijrichting regelt het bestemmingsplan niet. Dit gebeurt middels een apart verkeersbesluit. Het verkeersbesluit is een college-aangelegenheid. Wij staan er voor open om naar alternatieve verkeersvarianten te kijken.

Wij stellen de raad daarom voor de procedure te vervolgen onder genoemde toezeggingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.