Datum: 23-09-2020 - 20:06
19
aug
'20
Loco-burgemeester geeft overzicht ontwikkelingen mbt de coronacrisis.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Loco-burgemeester geeft overzicht ontwikkelingen mbt de coronacrisis.

Loco burgemeester Sjaak van den Berg heeft de raadsleden een overzicht gegeven van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis. De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 10 augustus 2020 de '10e noodverordening COVID-19' vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de voorzitter veiligheidsregio ruimte van het kabinet om op lokaal of regionaal niveau aanvullende maatregelen...

te nemen als de situatie in (een van) de gemeenten in de Veiligheidsregio daarom vraagt. De hygiëneregels blijven onverminderd belangrijk en 1,5 meter afstand houden blijft de norm. Dat vraagt zelfdiscipline en verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen om de opleving van het virus de kop in te drukken.

In de 10e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden' worden de maatregelen op sommige onderdelen verscherpt en krijgt het lokale bestuur bevoegdheden om in te zetten bij lokale corona-uitbraken.

De introductie-activiteiten voor studenten zijn aangepast. Voor onze leerlingen met een middelbare schooldiploma op zak, worden het andere introductieweken dan normaal. Onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten zijn verboden, tenzij de voorzitter veiligheidsregio ontheffing van dit verbod verleent.

Onder voorwaarden kunnen activiteiten plaatsvinden:
-Alleen in kleine groepen en informatief van aard.
-Activiteiten zijn gericht op studie of sport.
-Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt of genuttigd.
-Bijeenkomsten hebben een eindtijd van 22:00.
-De beoogde samenkomst is gecodeerd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio.
-Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Diverse universiteiten en scholen bieden in het nieuwe studiejaar hun onderwijs vooral online aan en studenten treffen elkaar fysiek met name in praktijklessen of werkgroepjes.

Reservering in de horeca
De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezond heidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.
Aan alle bezoekers wordt gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
Dit komt de snelheid en kwaliteit van het bron- en contactonderzoek ten goede.

Sluiting van recreatieve instellingen bij besmetting
Bij constatering van bronbesmetting door de GGD, legt de voorzitter veiligheidsregio een sluiting op van maximaal 14 dagen aan de betreffende recreatieve instelling (zoals bioscoop, horecaonderneming, pretpark, theater, musea, enzovoorts).

Voorkomen en controleren van lokale brandhaarden
De voorzitter veiligheidsregio heeft de mogelijkheid om met regionale maatregelen brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt, bijvoorbeeld:
-Beperking van openingstijden van de horeca.
-Invoering van extra gedragsmaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes.
-Sluiting van parken of winkelcentra.
-Afsluiting van parkeerplaatsen om bezoekersaantallen te reguleren.
-Begeleiding van publieks- en verkeersstromen.
-Intensivering van handhaving en toezien op naleving in verschillende sectoren.
-Het verbieden van grootschalige samenkomsten zoals bijvoorbeeld publiek bij evenementen.

Afgelopen week leek het erop dat er snel een 11e noodverordening zou volgen die ook een quarantaineplicht zou vastleggen. Landelijk wilde men aan het begin van de coronacrisis niet verder gaan dan een dringend advies, waarbij de verantwoordelijkheid bij de betrokkene blijft. Sommige mensen houden zich echter niet aan deze oproep, wat kan zorgen voor besmettingsgevaar en onrust. Gezien de snelle toename van het aantal besmettingen, ook in onze regio, is dat een risico dat ingedamd zou moeten worden. Door voorlichting en directe benadering door de GGD gebeurt dat ook, maar is dat genoeg?

Het betreft bijvoorbeeld personen die, blijkend uit contactonderzoek, in contact zijn geweest met besmette personen. Zij ontvangen van de GGD het advies twee weken thuis te blijven. Ook reizigers van en naar gebieden met reisadvies oranje of rood wordt dringend verzocht twee weken thuis te blijven. 

In de regio zijn een aantal clusterbesmettingen opgetreden. Gelukkig nog niet in Noordwijk, maar dat zou op elk moment kunnen gebeuren. Elk cluster kent zijn eigen dynamiek, problematiek en aanpak. Bij een cluster zal de GGD altijd contact op nemen met de betreffende gemeente, bestuurlijk en ambtelijk. Het contactonderzoek is zeer belangrijk om mensen gericht op hun verantwoordelijkheid te kunnen wijzen. De communicatie adviseurs van de GGD stemmen in samenwerking met communicatieadviseurs van de gemeente een passende strategie af.

In de praktijk van enkele clusteruitbraken in onze regio zien we soms, voordat er formeel sprake is van een cluster, dat er op sociale media al conclusies worden getrokken en de pers hierop aanslaat. Als gemeente gaan we bewust geen discussies aan over de duiding van besmettingen via sociale media. De GGD verzorgt berichtgeving hierover uiterst zorgvuldig. Mocht in Noordwijk een uitbraak volgen, zullen we dus zorgvuldig afstemmen met en verwijzen naar de GGD.

In de afgelopen periode van versoepelingen en recente verscherpingen ligt de verantwoordelijkheid voor naleving van de 1,5 meter en zittend horecabezoek bij onze inwoners, gasten en gastheren. We onderhouden nauwe contacten met de ondernemers en horeca om de voorbije en komende week te bespreken. Uit die contacten maak ik op dat de horeca en ondernemers samen met de gemeente een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor een goede gang van zaken.
Laat dat vooral de hoofdboodschap zijn. Dat neemt niet weg dat ik moet melden dat ik op een enkele uitzondering stevig heb moeten acteren met het opleggen van een dwangsom. Handhavend wordt sterk ingezet op uitleg (wat soms wel steeds moeilijker wordt) en aanspreken. Handhaving heeft evenwel geen invloed op alles wat 'achter de voordeur' plaatsvindt. Uit de cijfers blijkt de huiselijke kring een grote bron van besmettingen te zijn.

Via permanent toezicht monitoren we de drukte in de winkelstraten en aan de kust. De kust was met het mooie weer erg in trek, waardoor er grote drukte ontstond. Toch was deze drukte beheersbaar. Zodra de parkeerterreinen vol raakten, werden berichten verstuurd de drukte in Noordwijk te mijden.

Op de stranden is het een komen en gaan van mensen. De afstanden tussen groepen werden over het algemeen redelijk goed in acht genomen. Er is geen systematisch inzicht in de samenstelling van de groepen zèlf, wel het beeld dat groepen soms groot waren en de afstanden niet altijd in acht zijn genomen. Bij strandopritten is toegezien op bereikbaarheid voor hulpdiensten en mensen zijn geattendeerd op alternatieve stallingsplekken. Op sommige momenten werden hulpverleningswerkzaamheden op het strand bemoeilijkt door de grote drukte.

Uitrukken op zee verliepen goed, maar bij hulpverlening op het strand zèlf, werden door bepaalde groepen badgasten de afstanden ten opzichte van de reddingswerkers en hulpverleners vaak niet in acht genomen en was het voor strandvoertuigen bij topdrukte soms moeilijk om er doorheen te komen.

Bij de winkelstraten helpen toezichthouders in opdracht van de gemeente de coronarichtlijnen na te leven. De situatie op De Keuvel, waar fietsen en voetgangers nu samen gebruik moeten maken van de beperkte ruimte, wordt momenteel onderzocht. Twee fracties stelden daar ook al schriftelijke vragen over. De verwachting is dat het college hierover op 25 augustus a.s. een besluit kan nemen.

Slotwoord
Er zijn nog enkele vakantieweken te gaan en Noordwijk zal bij mooi weer ook in de najaarsperiode in trek zijn. ik ben me bewust welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt voor de volksgezondheid.

Een compliment is hier op zijn plaats voor de inwoners, organisaties en ondernemers in Noordwijk die ondanks het letterlijke en figuurlijke gevaar van oververhitting het hoofd koel hebben gehouden. Ook een compliment voor de crisisfunctionarissen in de Veiligheidsregio en in onze eigen organisatie voor hun paraatheid en bijstand. Door goede onderlinge vervanging en overdracht is de crisisorganisatie goed door blijven draaien, wat ik een prettige ervaring vind.

De vakantie is nog niet voorbij en er ligt nog steeds de dreiging van een tweede golf op de loer, dus we zullen het op deze manier waarschijnlijk nog een tijd moeten volhouden. Daarom des te belangrijker: blijf 1,5m afstand houden, ook in gezelschap, laat je testen bij (milde) klachten en geef gehoor aan quarantaine advies.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Noordwijk, J.P. van den Berg (loco)