29
jul
'20
Voorbereidingen voor GOM-woningen Vinkeveld-Zuid worden (nog) niet hervat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Voorbereidingen voor GOM-woningen Vinkeveld-Zuid worden (nog) niet hervat.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de gemeente Noordwijk hebben op 17 december 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel het realiseren van ca. 32 greenportwoningen op de locatie Vinkeveld -Zuid. Het betreft de gronden welke thans in eigendom zijn van de gemeente Noordwijk, direct grenzend aan de woonwijk Vinkeveld. Daarnaast zijn afspraken...

gemaakt over verrekening van de zogenoemde historische kosten voor het openmaken van de Vinkeveldpolder, welke onder de afgesproken voorwaarden resulteert in een betalingsverplichting van GOM aan de gemeente ter hoogte van €126.825,-.

Begin 2019 zijn GOM en de gemeente gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor de woningen op Vinkeveld-Zuid. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 heeft GOM de werkzaamheden voor beide plannen stilgelegd omdat de gemeente eerst alle woningbouwplannen in de gemeente Noordwijk wilde evalueren. Dit vanwege ondermeer de omstandigheid dat in die periode door de gemeente is besloten dat geen woningbouw in Bronsgeest zou plaatsvinden. Om die reden wordt er naar alternatieve bouwlocaties gezocht.

Op 15 juni jl is er gevraagd naar de actuele stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het project Vinkeveld-Zuid. Het college heeft toen aangegeven dat de gemeente, gezien de situatie op de Noordwijkse woningmarkt, op dit moment veel aandacht vraagt voor woningen voor de lagere inkomens. Vinkeveld-Zuid (waaronder het gebied dat voor greenportwoningen is voorzien) wordt in dat verband als één van de mogelijke locaties genoemd.

Niet onvermeld mag blijven dat op de direct naastgelegen percelen, onder andere in eigendom van woningstichting Stek, het voorkeursrecht gemeenten is gevestigd met als doel het ontwikkelen van een reguliere, gedifferentieerde woonwijk.
Omdat het gehele gebied Vinkeveld -Zuid, inclusief de locatie bedoeld voor greenportwoningen, buiten het bestaand stedelijk gebied ligt, kan daar op dit moment geen reguliere woningbouw plaatsvinden. Een wijziging van het bouwprogramma voor deze locatie vereist dat de provincie de
begrenzing van het bestaand stedelijk gebied wijzigt.

Het college heeft enige tijd geleden aan de provincie gevraagd om medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een ontwikkeling op deze locatie, als mogelijk alternatief voor Bronsgeest. De gedeputeerde heeft laten weten dat het verzoek is voorgelegd aan Provinciale Staten. Uit de provinciale agendaplanning wordt opgemaakt dat het onderwerp niet eerder dan in september van dit jaar zal worden besproken.

Het college wacht deze besluitvorming af en zal vervolgens een integrale afweging maken tussen de belangen van de GOM en de gemeente Noordwijk. Dit houdt concreet in dat de voorbereidingen voor greenportwoningen op Vinkeveld-Zuid (nog) niet worden hervat.