08
jun
'20
Burgemeester Wendy Verkleij informeert gemeenteraad over stand van zaken coronacrisis in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Burgemeester Wendy Verkleij informeert gemeenteraad over stand van zaken coronacrisis in de gemeente Noordwijk.

In een brief van 5 juni aan de gemeenteraad geeft burgemeester Wendy Verkleij weer een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis in de gemeente Noordwijk. In deze brief geef ik weer een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis. De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 29 mei 2020 de 6e noodverordening COVID-19' vastgesteld...

In deze noodverordening krijgt de verdere versoepeling die het kabinet op 19 mei bekendmaakte een praktische invulling. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per I juni worden er opnieuw enkele maatregelen versoepeld: 'alleen' wordt weer iets meer 'samen'. Echter, de winstwaarschuwing blijft van kracht: maatregelen kunnen pas worden versoepeld als het virus onder controle blijft en kunnen worden teruggedraaid als blijkt dat het virus weer oplaait.

In de aanloop van de huidige versoepelingen hebben we in Noordwijk ambtelijk en bestuurlijk goede contacten onderhouden met verschillende sectoren. Waar nodig hebben we actief geholpen of zijn we op verzoek langsgegaan om te adviseren bij de voorbereidingen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt steeds meer bij de sectoren. Toezichthouden, aanspreken, waarschuwen en handhaven door de gemeente en politie is aanvullend hierop. Het voorkomen en bestrijden van excessen blijft een overheidstaak.

Ook in deze fase van versoepeling valt het mij op dat de ondernemers en instellingen zelf een grote mate van beheersing en verantwoordelijkheidsgevoel tentoonspreiden. Zeker aan de Noordwijkse kust is er -ondanks dat de verleidingen groot kunnen zijn - het besef dat we het met elkaar moeten doen. Het samen voorkomen van onbeheersbare situaties is natuurlijk ook ingegeven door een wens om nieuwe, lockdown-achtige maatregelen te voorkomen.

Noordwijk is een aantrekkelijke verblijf- en uitwaaiplek. En de laatste weken ook een zeer zonnige plek. Die aantrekkelijkheid maakt dat het gedurende piekdagen op verschillende plekken (te) druk kan worden. Met inzet van BOA's, Pl, ATC, ambtenaren en politie monitoren we permanent de situatie en springen we in waar nodig. Op maandagen evalueren we samen met de horecabranche en ondernemersverenigingen de gang van zaken in afgelopen weekend(en).

Drukte tijdens Hemelvaart en Pinksteren Op een enkele uitzondering na zijn de zonovergoten dagen en weekenden rond Hemelvaart en Pinksteren goed verlopen. Hoewel de horeca nog niet geopend was (pas op 2e pinksterdag vanaf 12.00 uur), vormde dit voor ons en de regio een serieuze testcase. De drukte bleek beheersbaar. Dit gold ook voor de drukte op de stranden. Het was druk, maar afstanden tussen (groepen van) personen werden in het algemeen goed in acht genomen. Binnen groepen was dat minder het geval.

Na intensief overleg met de veiligheidsregio is besloten verhuur van strandbedden en -schermen toe te staan. Dit pakte goed uit, want dit gaf een bepaalde 'ordening' in het strandgebruik. Toiletvoorzieningen bij het strand waren in eerste instantie gesloten, maar na onhygiënische situatie tijdens de eerste echte stranddag zijn de toiletvoorzieningen open gegaan (mist afgezonderd van de horeca en onder voorwaarden).

Een langer bestaande, maar in coronatijd extra zichtbare, uitdaging vormde het stallen van fietsen en scooters. We hebben een tijdelijke fietsenstalling op het Vuurtorenplein geplaatst, waar redelijk tot goed gebruik van is gemaakt. Het stallen van fietsen op de strandopritten, met name rond de Zeereep zal verder worden uitgewerkt om bereikbaarheid voor hulpdiensten te kunnen garanderen. Momenteel wordt ook verkeerskundig gekeken naar de afwikkeling van het vele gelijktijdige verkeer en tweezijdig parkeren op de Koningin Wilhelminaboulevard.

Nu de drukke weekenden goed zijn verlopen en de horeca weer tot leven komt, heb ik besloten de gemeentelijke parkeerterreinen weer voor 100% open te stellen. Horeca-ondernemers die tijdelijk uitbreiding van hun terras wensen, kunnen daartoe een goed onderbouwde vergunningaanvraag indienen, waar de gemeente alert op zal reageren. Grotere, gezamenlijk ingediende plannen zullen middels een opgavetafel snel een eerste beoordeling krijgen, waarna een eventuele vergunningenprocedure zo vlot als mogelijk wordt doorlopen.

Maatschappelijke Alliantie Noordwijk -Noordwijk OpenUp De breed samengestelde Maatschappelijke Alliantie heeft drie goede Zoom-gesprekken achter de rug. Het eerste overleg stond in het teken van kennismaken en ervaringen uitwisselen. Het tweede gesprek had als vraagstuk hoe we gezamenlijk de drie meest door corona getroffen economische sectoren weer een handje kunnen helpen. Deze sectoren zijn de horeca, detailhandel en bloemen/sierteelt. Het derde gesprek op 4 juni jl. heeft als thema sociale verbinding. Kwetsbare groepen zijn geïdentificeerd en onderzocht is welke initiatieven deze groepen verder zouden kunnen helpen tijdens of na de coronacrisis.

Kernenoverleg Corona De "koffiebijeenkomsten" met de kernwethouders worden vormgegeven. De eerder vermelde aanpak, met inzet van CitizenLab is vanwege technische beperkingen niet doorgegaan.

Impactanalyse Corona Zoals u heeft kunnen merken, verschijnt tweewekelijks de ambtelijk opgestelde impactanalyse corona. Wij bespreken deze in concept op dinsdag in het college en sturen deze daarna ter kennisname naar uw raad. Over bestedingen uit het Uitvoeringsbudget Coronacrisis (door uw raad op 26 mei ji. aan het college gevoteerd) wordt in de impactanalyse gerapporteerd.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Noordwijk

Mw. W.J.A. Verkleij