08
jun
'20
Ondernemers in gesprek met gemeente Noordwijk en politiek over gevolgen coronacrisis en vragen om lokale ondersteuning.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Ondernemers in gesprek met gemeente Noordwijk en politiek over gevolgen coronacrisis en vragen om lokale ondersteuning.

Woensdag 3 juni heeft de NOV (Noordwijkse Ondernemersvereniging) een fysieke Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd, om samen met de gemeente Noordwijk en de politiek te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in onze gemeente. Bij deze bijeenkomst waren aanwezig burgemeester Wendy Verkleij, wethouder Roberto ter Hark...

de fractievoorzitters van de politieke partijen, de gemeentesecretaris Carsten Hof en de bedrijfscontactfunctionaris Arie Musch. Vanuit de NOV was het bestuur (inclusief Pieter van der Geest namens NOV Noordwijkerhout) en Alexander Balk en Michiel van den Berg namens de strandvereniging aanwezig. In 2½ uur heeft de NOV de aanwezigen meegenomen in de film waar de ondernemers een hoofdrol in spelen. Er werd gesproken over allerlei mogelijke oplossingen om de ondernemers te helpen in deze zeer lastige tijden.

Op basis van dit gesprek is er door de ondernemers een brief opgesteld. De voornaamste punten hierin 'lastenverlichting' en 'verruiming van exploitatiemogelijkheden' zullen nu door het college van B&W en de gemeenteraad opgepakt gaan worden. Naast de verschillende landelijke coronaregelingen speelt de gemeente ook een belangrijke rol in het weer helpen opstarten en succesvol maken van de lokale economie en daarmee in het behouden van de werkgelegenheid in ons dorp.

Naast het uitvoeren van de verschillende beperkingen en nieuwe regelgevingen middels de noodverordeningen en het uitstellen van het betalen van belastingen, is volgens de ondernemers dan nu de tijd gekomen om ook naar een breder pakket van lokale ondersteuning te kijken. Het is nu afwachten waaraan de gemeente en politiek kan en wil gaan voldoen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in onze gemeente zoveel mogelijk op de vangen.

Tijdens de Ronde Tafel zijn verschillende onderwerpen gepasseerd waar ondernemers hulp aan de gemeente gevraagd hebben die hen gaan helpen bij het kunnen continueren van hun bedrijfsvoering. Deze zijn grofweg in twee categorieën in te delen, t.w., financiële maatregelen en exploitatiemogelijkheden.

Op dit moment is er een uitstel verleend voor het betalen van belastingen, maar er zijn nog geen verlagingen of het kwijtschelden van het betalen van belastingen voor ondernemers. Zaken waar zij wel enorm mee geholpen zouden kunnen worden. Wat betreft de mogelijke financiële- en exploitatiemaatregelen zijn de volgende punten aangereikt:

* Verlaging of kwijtschelden van de onroerendezaakbelasting, gebruikers nietwoningen Deze belasting treft alle ondernemers in Noordwijk die vanuit een bedrijfspand ondernemen en verlichting hiervan is het middel om evenwichtig lastenverlaging te verdelen.

* Verlaging of kwijtschelden van precariobelasting op uitstallingen en terrassen Deze belasting treft met name Retail- en horecaondernemers voor het gebruik maken van de openbare weg. Voor vele ondernemers geldt dat zij in de afgelopen periode helemaal geen gebruik hiervan gemaakt hebben en naar de toekomst toe in een beperkte vorm.

* Kosten voor ATC-ondersteuning Retail De kosten voor het inhuren van ATC voor inzet in de winkelgebieden worden op dit moment gedragen door de Retail-ondernemers. ATC helpt om de openbare weg conform de coronaregels te reguleren en zodoende te voorkomen dat winkelstraten afgesloten worden. Aangezien het hier de openbare weg betreft lijkt dit meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid dan een ondernemers verantwoordelijkheid te zijn.

* Verlaging van pacht Deze kosten treffen vooral de ondernemers op het Noordwijkse strand waarvoor geldt dat zij de afgelopen periode geen exploitatie hebben kunnen ondernemen. Geen afbouw en dus geen opbouw niet-permanente strandpaviljoens seizoen 2020/2021. De af- en opbouwkosten van de niet-permanente paviljoens zijn hoog.

Indien deze strandpaviljoens in de winter van 2020/2021 kunnen blijven staan op hun huidige locatie kan er voor de ondernemers een eenmalige kostenbesparing gerealiseerd worden. Deze vraag overstijgt de verantwoordelijkheid van de gemeente Noordwijk en wordt ook landelijke opgepakt, maar een sterke ondersteuning van deze mogelijke maatregel gaat zeker helpen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat hiermee de operationele exploitatie verlengd wordt.

* Verruiming exploitatiemaatregelen De ondernemers die hiervan gebruik willen maken zullen deze week een plan bij de gemeente indienen. Het gaat hierbij dan voornamelijk om het tijdelijk verruimen van de terrassen om het ‘normaal’ aantal tafels en stoelen te kunnen verdelen over een grotere oppervlakte om zodoende aan de coronaveiligheidseisen te kunnen voldoen en daar waar wenselijk het (eerder) instellen van voetgangersgebied.

Door het uitblijven van zandsuppletie, en het ruimer moeten opzetten van de windschermen, kan het normaal aantal schermen niet meer binnen de 90 meter exploitatie zone worden geplaatst. Voor het seizoen 2020 verzoeken wij dan ook deze ruimte met 10% aan elke zijde van de exploitatiezone te verruimen.

* Koop, winkel en beleef lokaal Onze inwoners kunnen in deze tijd ook een enorm verschil maken. Laten wij hen blijven aansporen om lokale ondernemers te blijven steunen en niet online maar in onze winkelstraten hun boodschappen te doen.

De ondernemers beseffen dat bovenstaande punten, met name het nastreven van een kostenverlaging voor de ondernemers, tegelijkertijd resulteert in een verlaging van de inkomsten voor de gemeente Noordwijk. Ook begrijpt men dat de gemeente Noordwijk een onzekere tijd tegemoet gaat en een mogelijke budgettaire uitdaging ziet aankomen.

De vragen van ondernemers zijn essentieel om de ondernemingen in Noordwijk te laten voortbestaan, werkgelegenheid te behouden, een gevarieerd aanbod aan inwoners en bezoekers te kunnen blijven bieden en bij te dragen aan de samenleving in zijn geheel in deze zeer uitzonderlijke moeilijke tijden.