Datum: 27-09-2021 - 06:10
27
me
'20
Verslag gemeenteraadsvergadering 26 mei 2020 met o.a. gebruik woningen, arbeidsmigranten en ruimte voor terrassen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Verslag gemeenteraadsvergadering 26 mei 2020 met o.a. gebruik woningen, arbeidsmigranten en ruimte voor terrassen.

Op dinsdagavond 26 mei 2020 vond een digitale raadsvergadering van de gemeente Noordwijk plaats. De gemeenteraadsleden vergaderden allemaal digitaal vanuit huis. De raad heeft o.a. extra budget voor de coronacrisis besproken, het gebruik van woningen en er werden vragen gesteld over verruiming van terrassen en een motie over zonnepanelen boven parkeerterreinen...

Gebruik woningen
In toenemende mate worden woningen onttrokken aan de woningvoorraad ten behoeve van toeristische verhuur, dit heeft gevolgen voor de Noordwijkse woningmarkt. Behalve toeristische verhuur (veelal via Airbnb) gaat het hierbij ook om (overlast)situaties waarbij meerdere huishoudens in een woning woonachtig zijn en situaties waarin woningen onrechtmatig worden gesplitst/verkamerd. Deze beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ inventariseert enerzijds het juridisch instrumentarium en formuleert beleidsuitgangspunten om het oneigenlijk gebruik van woningen en onrechtmatige woningonttrekking tegen te gaan. Anderzijds wordt een aantal verruimingen voorgesteld zoals bed & breakfast in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk, kamerverhuur (inwoning) tot twee personen, vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een tweede woning in een hiertoe aangewezen zone in de kern Noordwijk Zee. Het uitgangspunt is en blijft echter: woningen zijn bedoeld om in te wonen.

Een aantal fracties maken zich zorgen over de schaarste aan betaalbare woningen. Zij zijn van mening dat woningen niet onttrokken moeten worden aan toeristisch verhuur. Deze zijn bedoeld om in te wonen. Er is ook in Noordwijk sprake van krapte op de woningmarkt. Het is dan ook goed om hier duidelijke regels voor op te stellen. Er zijn vragen wat precies met een huishouden wordt bedoeld? Huishoudens zou meer kunnen zijn dan een traditioneel gezin, maar ook meer alleenstaanden die samen kunnen wonen. Wat doe je met een huis dat voor een groot gedeelte van het jaar leeg staat? Andere leden benaderukken het belang dat inwoners en belanghebbenden goed geïnformeerd worden over deze notie en betrokken worden. Ook zijn er zorgen over de handhaving van de nieuwe regels. Het gaat mogelijk om honderden gevallen.

Arbeidsmigranten
De fracties van VVD en Doen vragen samen in een motie dat zolang er geen structurele oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gerealiseerd, zorg te dragen dat de uitvoering (handhaving) van het raadsvoorstel ‘geen negatieve gevolgen voor de huisvesting van arbeidsmigranten heeft. En te werken aan het bespoedigen van lopende aanvragen betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten en nieuwe initiatieven proactief te ondersteunen.

Het college gaf aan de motie voor een groot deel als steun in de rug te zien en ook de wildgroei te willen aanpakken. Daarnaast wordt er gepraat met arbeidsmigranten en hun branches. Daarbij zal er ook overleg met de provincie moeten plaatsvinden. Daar wordt veel beleid vastgesteld, en de gemeente zal input leveren als dit beleid wordt herzien. Ook kijkt het college naar tijdelijke oplossingen. De wethouder geeft aan dat de raad over de ontwikkelingen verder zal worden geïnformeerd. In het najaar zal de raad verder praten over de woonvisie, waarin dit aspect ook aan de orde zal komen.

Budget Coronacrisis
Op de agenda staat verder het raadsvoorstel uitvoeringsbudget Coronacrisis. Het college vraagt de raad om een budget van € 500.000 vrij te maken om zo snel te kunnen reageren op plannen die financiële gevolgen hebben. De gevolgen voor de economie en inwoners zijn groot. Veel ondernemingen zijn door de coronacrisis flink geraakt. Voor de crisis stond de Nederlandse economie er goed voor en waren de financiën op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. Noordwijk wordt extra geraakt door de maatregelen met haar horeca, bloemenvelden en bedrijfstoerisme.

In het debat worden de zorgen over de situatie gedeeld. Het behoud van banen is belangrijk. De vraag is zelfs of er wel voldoende middelen worden gevraagd door het college? De heer Van Tol (PUUR) geeft aan mogelijk meer budget beschikbaar te willen stellen. Was het niet mogelijk geweest om eerder te investeren? De fracties vinden dat het college maatwerk moeten kunnen leveren. Ook vinden zij het van belang om deze ondersteuningsmaatregelen goed onder de inwoners, verenigingen en ondernemers bekend te maken.

De heer Janson (PvdA) is kritisch op het budget dat gegeven zou worden aan Noordwijk marketing. Dit terwijl het nog onduidelijk is hoe het verder zal gaan met het coronavirus. Hij vindt het raar om dan toeristen te lokken. Meerdere fracties vragen zich af of de gemeente niet het risico loopt dat er teveel mensen naar Noordwijk komen. Wethouder Ter Hark geeft aan dat hier veel rust en ruimte te vinden is en zich te richten in deze campagne op toeristen die hier langer verblijven en er op uit trekken. Toerisme is belangrijk en onderdeel van de maatschappij. De heer Koppel (GroenLinks) geeft aan dat sommige ondersteuningsmaatregelen echt als tijdelijke maatregelen moeten worden toegestaan.

De fracties van de PvdA en DOEN! vragen in een amendement dat als een subsidie boven een bedrag van € 15.000 uit komt dit eerst voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook zouden zij meer aandacht willen voor ondersteuning van de sport-, cultuur-, kunst- en welzijnsorganisaties in onze gemeente. Nu menen zij dat het voorstel teveel is gericht op de economie. Ook de heer Berg (Lijst Salman Noordwijk) vraagt met een motie om voldoende financiële middelen beschikbaar te houden voor aanvragen van alle verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst en welzijn, die door de maatregelen in acute problemen zijn geraakt, behulpzaam te zijn;
Het college benadrukt, dat de middelen ten gunste komen van de hele Noordwijkse samenleving, ook voor de sectoren die de fracties aangeven. Er is veel vertrouwen bij de raad in het college en over de aanpak van deze crisis. De raad neemt het voorstel unaniem aan. Verschillende moties en amendementen worden ingetrokken. De motie van de heer Berg wordt verworpen. De fracties van Lijst Salman, NZLokaal en de PvdA stemmen voor, de overige tegen.

Ruimte voor terrassen
De heer Gutlich (D66) stelt in de rondvraag of het mogelijk is de terrassen te verruimen in de zomerperiode op locaties waar dat geen risico’s oplevert voor de veiligheid. De Noordwijkse horeca heeft het als gevolg van de corona-maatregelen erg zwaar gehad. Op 1 juni mogen zij hun terras weer openstellen. Als gevolg van de 1,5 meter maatregel kunnen er op die terrassen echter veel minder gasten terecht. Het college geeft aan dat er nauw contact is met de horeca in Noordwijk. Het is belangrijk om samen te werken en kijken wat mogelijk is. Er is gevraagd naar de plannen vanuit de horeca zelf en die steun hebben in de kernen. Het college geeft aan dit graag te faciliteren en te stimuleren waar mogelijk.

Zonnepanelen boven parkeerterreinen
De fracties van NZ lokaal en Doen roepen op om te onderzoeken of het mogelijk is parkeerterreinen in onze gemeente die geschikt zijn te overkappen met zonnepanelen. Dit gebeurt ook al in Bloemendaal. Het voordeel is dat een dergelijke opwek ook vele huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Bovendien kunnen hier elektrische auto’s en fietsen worden opgeladen met lokaal opgewekte groene stroom Mogelijk zou gebruikt kunnen worden gemaakt van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), die dit jaar op 1 oktober sluit.

Diverse woordvoerders geven aan dat de motie te vroeg komt. In de volgende raadsvergadering wordt gesproken over de Regionale Energie Strategie, waar het onderwerp goed in past. Ze roepen op om de motie aan te houden tot deze bespreking. Wethouder Van den Berg laat in zijn reactie weten dat dit soort voorstellen een langer proces nodig hebben, omdat het nieuw beleid zou zijn voor de gemeente. Ook na 1 oktober zijn er andere stimuleringsregelingen beschikbaar.

Op donderdag 28 mei wordt de vergadering vervolgd en zal er over verschillende voorstellen en moties gestemd worden. Bekijk het debat tijdens de raadsvergadering terug.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.