27
me
'20
Gemeenteraad unaniem akkoord met uitvoeringsbudget van € 500.000,- voor gevolgen coronacrisis in Noordwijk.
Geschreven door Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad unaniem akkoord met uitvoeringsbudget van € 500.000,- voor gevolgen coronacrisis in Noordwijk.

De versoepeling van de lockdown is net als in andere landen ook in Nederland begonnen. De economie is door de corona-crisis flink onder druk komen staan. Voor de crisis stond de economie er in Nederland goed voor en de staatsfinanciën waren op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk wenst snel...

te kunnen reageren op de gevolgen en vraagstukken met financiële effecten in verband met de coronacrisis. Om die reden is er volgens het college een uitvoeringsbudget nodig en deed men daarvoor een ingelast raadsvoorstel tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 26 mei. In het raadsvoorstel werd aan de gemeenteraad verzocht om een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000,- .

Normaal duurt dit bestuurlijke traject minimaal 2 maanden om een budget aan te vragen bij de raad, maar volgens het college beperkt dit echter de mogelijkheden om direct en effectief in deze uitzonderlijke situatie van de coronatijd te handelen. Om die reden werd de gemeenteraad verzocht om het raadsvoorstel versneld te agenderen en te behandelen in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2020.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel werden twee amendementen en drie moties ingediend die geen van alle op een meerderheid in de raad konden rekenen, uiteindelijk werd het raadsvoorstel zelf wel met alle stemmen voor unaniem aangenomen. Alle fracties zagen de noodzaak in om geld vrij te maken, om het college snel te kunnen laten reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus.

Er was al één concreet initiatief vanuit de samenleving binnen gekomen waarin het college in de openbare vergadering van 19 mei 2020 heeft ingestemd. Dat betreft het verlenen van een subsidiebijdrage van € 100.000,- aan Noordwijk Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk 2020. Deze campagne is ondertussen al klaar om uitgezet te worden, om gericht de juiste doelgroep van toeristen te verleiden om juist deze zomer in Noordwijk op vakantie te gaan.

Een al eerder voorstel van het college die u hier op BON heeft kunnen lezen, is het beschikbaar stellen van € 50.000,- (valt ook onder het bedrag van € 500.000,-) voor kleine particulieren initiatieven.

Klik hier voor het concrete raadsvoorstel (PDF) met alle ins en outs.

U kunt ook de raadsvergadering terugluisteren en luister bij punt 4d voor de behandeling in de raad.