Datum: 02-10-2023 - 10:57
13
mrt
'20
Burgemeester Verkleij geeft stand van zaken maatregelen tegen verspreiding coronavirus.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Burgemeester Verkleij geeft stand van zaken maatregelen tegen verspreiding coronavirus.

Geachte leden van de raad, aanvullend op de brief die u op 13 maart 2020 ontvangen heeft van de voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden, hecht ik eraan u als Noordwijkse raad specifiek te informeren. Op 12 maart 2020 nam ik deel aan het Regionaal beleidsteam (RBT) i.v.m. het coronavirus. Dit naar aanleiding van de maatregelen die de regering...

op 12 maart nam tegen verspreiding van het coronavirus. Het RBT is in een zogeheten GR1P4- opschaling bijeengeroepen omdat er regionale coördinatie nodig is. De minister geeft binnenkort de veiligheidsregio's een formele aanwijzing om de uitgevaardigde maatregelen daadwerkelijk te effectueren. Daarmee wordt de juridische basis gelegd om in de regio besluiten te nemen over in te zetten bevoegdheden. Daarbij zijn nadrukkelijk bevoegdheden van de burgemeester aan de orde.

Regionale coördinatie Het opperbevel in GR1P4-situaties ligt bij de voorzitter van de veiligheidsregio. (burgemeester Lenferink). De bevoegdheden van de burgemeester worden voor deze crisis overgenomen door de regiovoorzitter en deze zullen regiobreed worden toegepast. De rol van 'burgermoeder' ligt wel bij mij. Tijdens de eerste bijeenkomst RBT op 12 maart om 17.00 uur werd besproken hoe de maatregelen van de regering moeten worden geïnterpreteerd en hoe wij als burgemeesters daarin zo veel mogelijk één lijn kunnen trekken.

Op 13 maart heb ik in twee Taskforce-bijeenkomsten met de ambtelijke organisatie de Noordwijkse situatie besproken en een aantal besluiten genomen. Aansluiting bij landelijke en regionale oproepen en maatregelen We hebben afgesproken de landelijke maatregelen en regionaal gemaakte en te maken afspraken te volgen. Hieronder som ik de maatregelen van de regering op. Tevens vermeld Ik hierbij de regionale stand van zaken op dit moment en de acties en maatregelen van gemeente Noordwijk.

1. Blijf thuis bij klachten, mijd sociaal contact Dit is een algemeen appèl aan inwoners. Landelijk zijn communicatie-uitingen voorbereid, die we ook gebruiken op onze Noordwijkse website en bij andere communicatieuitingen. Ambtelijk wordt de richtlijn uiteraard ook gevolgd.

2. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Een nadere concretisering van de reikwijdte van deze maatregel moet nog komen van het ministerie. Wat is een bijeenkomst? Tot die concretisering blijven wij als burgemeesters zo dicht mogelijk bij de tekst van deze maatregel. Gelukkig merk ik dat organisaties en ondernemingen hun verantwoordelijkheid zelf nemen.

Regionaal wordt aan een noodverordening gewerkt voor gevallen waarin de oproep van de regering niet wordt opgevolgd. Dan zal ook duidelijk zijn hoe de maatregel precies luidt en hoe die wordt gehandhaafd. Onze eigen bijeenkomsten met externen houden we kritisch tegen het licht, waarbij omvang, urgentie en besmettingsgevaar per geval worden afgewogen. Ook interne gemeentelijke bijeenkomsten worden op die manier bekeken. Met alle organisatoren van evenementen t/m 31 maart is actief contact gezocht. De evenementen zijn afgelast.

Ook met de voorzitter van Koninklijke Horeca afdeling Noordwijk is contact gelegd. Veel bijeenkomsten -ook ver na eind maart -zijn geannuleerd. Restaurant- en cafébezoek neemt af, mede door de oproep sociaal contact te mijden. In de horeca wordt deeltijd-WW aangevraagd.

3. Oproep aan mensen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Dit is een oproep die aan heel Nederland gericht is en die wij lokaal vertalen naar gemeente Noordwijk. Ook intern is op 12 maart jl. opgeroepen thuis te werken indien mogelijk. Er zijn ook plaatsgebonden en kritische functies die een minimale bezetting moeten hebben of functies in de open lucht waarbij er nauwelijks gevaar op besmetting is. Die functies worden in beeld gebracht in het continuïteitsplan dat wij op 16 maart verwachten vast te stellen.

Hoe dan ook: het werk gaat door, maar dan anders. Kantoormedewerkers kunnen thuis werken met een laptop of eigen PC. Continuïteit van onze ICT (en cyber security) is daarom dubbel zo belangrijk en hier is grote aandacht voor. Aangezien bereikbaarheid, overleg en afstemming een belangrijk onderdeel van het werk is, worden hulpmiddelen aangeboden.

Om de dienstverlening van het Klant Contactcentrum te borgen, heb ik besloten de publieksbalie in Noordwijkerhout van 16 t/m 31 maart te sluiten. Ten eerste om de kans op besmetting van kwetsbare bewoners van Munnekewey door klanten te verkleinen (zie ook punt 4). Ten tweede om bij eventuele (oplopende) verzuimmeldingen de dienstverlening in Noordwijk te kunnen garanderen.

De openingstijden en dienstverleningspakket in Noordwijk blijven ongewijzigd. Als iemand echt niet in staat is naar Noordwijk te komen, kan het KCC gebeld worden en zal een maatwerkoplossing gevonden worden.

Aanvullend roepen wij inwoners op alleen voor noodzakelijke transacties naar het gemeentehuis te komen. Bezoekers van het KCC worden geattendeerd op de hygiëneadviezen en -middelen.

4. Voor kwetsbare groepen geldt: vermijd grotere gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht bezoek aan kwetsbare groepen te vermijden. Deze oproep is gericht aan kwetsbare burgers.

5. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: van u wordt veel gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Reis niet naar het buitenland. Deze maatregel geldt ook voor de gemeentelijke vitale processen. Te denken valt aan onze eigen crisisorganisatie en burgerzaken. Daarbij valt onderscheid te maken in functies die geen dag gemist kunnen worden en functies die bij langduriger absentie een probleem kunnen vormen voor de continuïteit.

Maatregelen 6 en 7 hebben betrekking op het onderwijs. Communicatie Regionaal wordt één woordvoeringslijn gemaakt, waar iedereen zich aan houdt. Burgemeesters doen zelf de woordvoering naar hun eigen gemeente. Lokaal sluiten we in onze communicatie aan op landelijke en regionale communicatie-uitingen en gaan in op specifiek Noordwijkse situaties waar nodig.

Hoogachtend, De burgemeester van Noordwijk,

Wendy Verkleij

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.