26
feb
'20
Kinderen van Noordwijk mogen meedenken over inrichting Landschapspark en Speeleiland.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Kinderen van Noordwijk mogen meedenken over inrichting Landschapspark en Speeleiland.

Graag informeren wij u met deze brief over de start van de participatie voor de inrichting van het Landschapspark en het Speeleiland in het Middengebied - Duineveld. Binnenkort worden er bijeenkomsten gehouden om de bewoners van Noordwijk mee te laten denken over de inrichting. Voor de inrichting van het Speeleiland...

vinden wij het vooral belangrijk dat de toekomstige gebruikers hun inbreng geven: de kinderen van Noordwijk. Zij staan centraal. Via de scholen worden zij door ons benaderd om mee te denken over de definitieve inrichting. Iedere school wordt gevraagd een afvaardiging van drie leerlingen te leveren verspreid over de doelgroep.

De kinderen zullen tijdens een meedenkmiddag op woensdag 4maart in de gelegenheid worden gesteld hun mening te geven. Daarnaast wordt ook de bewoners en omwonenden van Duineveld de mogelijkheid geboden om mee te denken over de inrichting van het Speeleiland en ook het Landschapspark.

Deze bijeenkomst staat gepland op 10 maart 2020 in twee dezelfde sessies van 16.30 - 18.00 uur en van 19.00 -20.30 uur. Alle reacties tezamen worden verwerkt in ontwerpuitgangspunten. Het voorlopig ontwerp dat hieruit volgt zal opnieuw met bewoners en omwonenden worden besproken om zo gezamenlijk te komen tot een definitief ontwerp. 

Voor de inrichting van het Speeleiland vormt de plantekening uit het 'Definitief Ontwerp Buitenruimte' de basis (in 2009 door Kuiper Compagnons opgesteld). Dit document maakt onderdeel uit van de gronduitgifteovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en Heijmans, ontwikkelaar van de wijk Duineveld, en geeft richting aan het op te stellen (definitief) ontwerp. 

Tegelijkertijd met de participatie voor het Landschapspark en het Speeleiland loopt ook de procedure van het bestemmingsplan Middengebied -Landschapspark. Naar aanleiding van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er inspraakreacties ontvangen die zich voornamelijk richten op inrichtingsaspecten. Om deze reden lopen de beide trajecten gezamenlijk op. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in de zomer 2020 ter inzage kan worden gelegd waarna het definitieve bestemmingsplan dan eind van het jaar 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Uiterlijk binnen vier jaar na start bouw (mei 2018) moet worden begonnen met de werkzaamheden voor het Landschapspark en Speeleiland. Dit is contractueel vastgelegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk