Datum: 27-09-2023 - 17:19
26
feb
'20
Noordwijk verleent ontheffing aan drie Formule 1 teams voor het rijden over het strand.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Noordwijk verleent ontheffing aan drie Formule 1 teams voor het rijden over het strand.

Brief 25-2-2020 van het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad met als onderwerp: ontheffing vervoer over strand ivm Dutch Grand Prix. Brief: Naar aanleiding van de Dutch Grand Prix in Zandvoort en de daaraan gekoppelde ontheffing APV voor het vervoer van drie GP teams over strand...

van Noordwijk naar Zandvoort, delen wij u het volgende mede.

Op 5 november 2019 heeft u als gemeenteraad een motie aangenomen waarbij ons college werd opgeroepen om mee te werken aan de Dutch Grand Prix en alle creatieve mogelijkheden te bekijken die door initiatiefnemers of de gemeente Zandvoort worden voorgelegd.

In het licht van deze motie en de behandeling van deze ontheffing in de gemeenteraad van 18 februari heeft het college op 21 februari 2020 ontheffing verleend aan de aanvrager. Als bijlage vindt u de ontheffing en de geanonimiseerde aanvraag.

Bij het verlenen van de ontheffing hebben wij verschillende zaken afgewogen. Samenvattend hebben wij besloten ontheffing te verlenen, omdat de kans op verkeersonveilige situaties en verstoring van de openbare orde op het strand kleiner is dan op het reguliere wegennet. Dit neemt echter niet weg, dat het strand niet bedoeld is als verbindingsweg. Bij het verlenen van ontheffingen voor het rijden met een motorvoertuig op het strand moet er sprake zijn van zwaarwegende belangen die een dergelijke ontheffing rechtvaardigen. Daarbij is er een belangenafweging geweest waarbij rekening is gehouden met de drukte op de weg in de Bollenstreek in de periode, extra politiecapaciteit, gastheerschap en natuur.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met de aanvrager is er een aangepaste aanvraag ingediend met daarin het minimaal nodige transport. Het vervoer kan alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Geprobeerd Is de overlast te beperken door het aantal vervoerbewegingen te maximeren en er voorwaarden aan te verbinden. Voor de uitgebreide weging verwijzen wij u graag naar de ontheffing.

Zoals in de raadvergadering van 18 februari gemeld is, is er op 19 februari nog een overleg geweest met de projectgroep Noordvoort, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en stichting Duinbehoud. Ook al zien deze organisaties liever geen vervoer over het strand, hebben zij ons voorzien van elementen die zouden moeten worden opgenomen in een ontheffing. Bijna al deze elementen zijn in de ontheffing vertaald in voorschriften om de impact op de natuur te beperken.

Alle voorschriften die gesteld zijn kunt u terugvinden in de ontheffing. Bij de voorschriften hebben wij voor ogen gehouden dat de impact van de vervoersbewegingen op de omgeving zo beperkt mogelijk moet blijven. Met name bij Noordvoort is extra aandacht besteed aan het beperken van de gevolgen voor de aanwezige fauna.

Zo zijn er voorschriften opgenomen die strekken tot een extra bescherming van het rust- en foeragegebied. Door strikte tijden op te nemen is rekening gehouden met het getijde en wordt bovendien voorkomen dat de natuur tijdens de schemering wordt gestoord.

Tot slot delen wij u mede dat indien de gemeente Zandvoort (laatste nieuws Zandvoort) ook instemt met het vervoer over strand van deze teams dit na het evenement wordt geëvalueerd met alle betrokken partijen. Aan de natuurorganisaties is specifiek gevraagd of zij willen nadenken over de evaluatie van het vervoer over het strand. Wij gaan er van uit u met deze informatie op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.