Datum: 08-07-2020 - 06:17
12
feb
'20
PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: OV-concessie Zuid-Holland Noord.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: OV-concessie Zuid-Holland Noord.

Dit najaar wordt de nieuwe OV-concessie voor Zuid-Holland Noord aanbesteed. In de aanloop hiernaartoe heeft Holland Rijnland de wensen in onze regio geïnventariseerd en een zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is op 8 november 2019 verzonden aan de Stuurgroep aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. Op 4 februari heeft deze stuurgroep daarop gereageerd ( zie bijlage 1 en bijlage 2). De zienswijze beschrijft slechts hoofdlijnen...

en de reactie van de stuurgroep daarop maakt dat de fractie van de PvdA er niet gerust op is dat de door de gemeente Noordwijk gewenste verbeteringen van het OV voldoende worden onderkend en gehonoreerd. Deze ongerustheid wordt nog eens versterkt doordat dat de stuurgroep ervan uitgaat de huidige minimumeisen en dekkingseisen te behouden.

De vervoerder krijgt een grote mate van vrijheid bij de invulling hiervan. Daarbij zal de vraag naar OV tot 2040 naar verwachting met 30-40% stijgen. De stuurgroep voorziet echter slechts indexering en een beperkt extra budget om deze stijging op te vangen. De komende maand is Provinciale Staten aan zet en in september zal het programma van eisen en het bestek door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Wellicht geeft dit gelegenheid aan het college om onze wensen en belangen nogmaals onder de aandacht te brengen. Immers, de komende 10 jaar zullen wij gebonden zijn aan deze nieuwe OV-concessie.

De fractie van de PvdA heeft hierom de volgende vragen voor het college va B&W:

Vraag 1. Na 22:00 uur ‘s avonds kun je vanuit Noordwijkerhout of De Zilk slechts via een grote omweg Noordwijk bereiken en de frequentie is laag. Deelt het college onze mening dat de OV-verbindingen tussen onze dorpskernen onder de maat zijn?

Vraag 2. Al bij de vorige concessie is ons beloofd dat er een bushalte direct bij het station van Voorhout zou worden gerealiseerd. Deelt het college onze mening dat deze belofte nu eindelijk gestand moet worden gedaan?

Vraag 3. Bij de vorige concessie is de busverbinding met Haarlem geschrapt. Deelt het college onze mening dat deze busverbinding nog altijd wordt gemist omdat het alternatief, via het station van Hillegom, een aanmerkelijk grotere reistijd betekent en dus geen goed alternatief is gebleken?

Vraag 4. Ondanks de aanwezigheid van een groot congrescentrum is Noordwijkerhout nu verstoken van een snelle OV-verbinding met Schiphol en/of Leiden. De stuurgroep schrijft dat er een R-net onderzoek gaande is waarvan de uitkomsten worden betrokken bij het programma van eisen. Deelt het college onze mening dat het R-net dat voorzien is tot aan het Picképlein in Noordwijk moet worden doorgetrokken tot aan congrescentrum Leeuwenhorst?

Vraag 5. De aantrekkelijkheid van het strand, de boulevards en de duinen van Noordwijk zullen ook de komende jaren forse verkeersstromen met zich meebrengen. Deelt het college onze mening dat een of meer OV-hub’s aan de grenzen van onze dorpskernen een prima oplossing zijn om deze verkeersstromen te ondervangen?

Vraag 6. De stuurgroep is van mening dat een dergelijke OV-hub, evenals het door de gemeente gewenste Nachtnet, alleen kan worden gerealiseerd als de gemeente daar zelf een financiële bijdrage aan levert. Deelt het college onze mening dat financiering van dergelijke voorzieningen toch vooral een provinciale verantwoordelijkheid is?

Vraag 7. Is het college bereid de wensen cq. meningen uit voorgaande vragen nogmaals onder de aandacht te brengen van de bestuurders van de provincie Zuid-Holland en kunt u hiervan verslag uitbrengen aan de raad?

Namens de fractie van de PvdA,

Jan Janson