Datum: 15-08-2020 - 04:17
11
feb
'20
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Dutch Grand Prix Zandvoort.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Dutch Grand Prix Zandvoort.

Op 21januari jongstleden ontvingen wij van de heer Janson namens de fractie van de PVDA schriftelijke vragen (artikel 39 RvO) over de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hieronder volgt de beantwoording van de schriftelijke vragen. De schriftelijke vragen luiden als volgt...

1. Is het juist dat er vergunning voor konvooien met personenvervoer over het strand is aangevraagd? Zo ja, gaat het college hieraan meewerken en welke voorwaarden worden daar dan aangesteld? Daarbij denken wij aan de veiligheid van de wandelaars op het strand en de kwetsbare natuur van Noordvoort.

Antwoord:
Er is een vergunning aangevraagd voor vervoer over strand tussen Noordwijk en Zandvoort. De gemeente heeft deze vergunningaanvraag in behandeling. Uw college is bereid het vervoer over het strand op voorwaarden mogelijk te maken. Het college vindt het belangrijk dat het vervoer op zo'n manier mogelijk gemaakt wordt dat de impact op het natuurgebied Noordvoort klein is. De veiligheid van strandbezoekers moet voor 100% gewaarborgd zijn. Het college voert overleg hiertoe met alle partijen waaronder Noordvoort en de politie.

2. Worden de extra kosten die dit soort faciliteiten met zich meebrengen in rekening gebracht bij diegene die daar gebruik van maken?

Antwoord:
De kosten van het konvooi met personen van de formule 1 teams komen voor rekening van de aanvragers. De gemeente heeft hier dus zelf geen kosten aan.

3. Voorzien wordt dat het fietspad tussen Noordwijk en Zandvoort zeer intensief gebruikt zal gaan worden. Daarbij is dit fietspad slecht bereikbaar voor hulpdiensten. Is er een veiligheidsplan gemaakt waarin geanticipeerd wordt op eventuele calamiteiten op dit fietspad?

Antwoord:

In het mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix is opgenomen dat hulpdiensten te allen tijde vrije doorgang moeten hebben. Dat geldt ook voor de fietspaden tussen Noordwijk en Zandvoort. Hier is in het plan rekening mee gehouden. Daarnaast zijn alle betrokken hulpdiensten betrokken bij dit evenement om te adviseren over de bereikbaarheid tijdens het evenement.

4. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld het parkeerterrein aan de Langevelderslag en de tijdelijke camping aan de Herenweg zullen een grote impact hebben op de omliggende bedrijven en omwonenden. Op welke wijze zijn deze bedrijven en omwonenden bij deze plannen betrokken? Welke maatregelen heeft u getroffen om de overlast voor hen zoveel mogelijk te voorkomen?

Antwoord:
Met de ondernemers van Langevelderslag is overleg gevoerd en zijn de plannen toegelicht. Door 500 parkeerplaatsen specifiek voor de Grand Prix beschikbaar te stellen blijven circa 500 parkeerplaatsen op Langevelderslag beschikbaar voor strand- en horecabezoek. Door middel van verkeersregelaars bij Langevelderslag en de fietspaden naar Zandvoort, worden op 1,2 en 3 mei deze bezoekersstromen geregeld.
Met een deel van de omliggende bewoners van de tijdelijke camping in Noordwijkerhout is reeds gesproken en is het plan toegelicht. Nog niet met iedereen is gesproken omdat het plan nog niet definitief rond is. Zodra dit het geval is zal met de overige omliggende bewoners gesproken gaan worden. In de vergunning wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om van de tijdelijke Fl camping een groot succes te maken.

5. Diverse maatregelen zullen ongetwijfeld kosten met zich meebrengen. Ziet het college mogelijkheden deze kosten te verhalen op de gebruikers van de diverse geboden faciliteiten? Is het bijvoorbeeld mogelijk voor het parkeren op Langevelderslag voor de formule 1 bezoekers een hoger tarief te hanteren?

Antwoord:
Zoals hierboven beschreven worden nog geen kosten gemaakt. Met de Dutch Grand Prix zijn afspraken gemaakt over de parkeertarieven. Deze liggen wat hoger dan de bestaande tarieven (ad. 3,00 per dag) bij Langevelderslag. Zover wordt overzien worden er tot op heden, naast ambtelijke begeleidingsuren, geen kosten voorzien voor de Dutch Grand Prix.