Datum: 27-07-2021 - 08:00
22
jan
'20
Toelichting en beantwoording vragen betreffende gekraakt Hotel Sonnevanck.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Toelichting en beantwoording vragen betreffende gekraakt Hotel Sonnevanck.

Op 31 december 2019 ontvingen wij van de CDA Noordwijk fractie de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van het door krakers in gebruik nemen van het voormalige hotel Sonnevanck, Koningin Astrid Boulevard 50 te Noordwijk. Omdat de verwikkelingen rondom dit pand bij voortduring vragen oproepen,...

willen wij voordat wij overgaan tot beantwoording van de vragen van de CDA-fractie, u iets meer context meegeven. 

Het vervallen pand is indertijd (2011) aangewezen als een "verpauperd pand". Vervolgens werd net als met andere eigenaren van panden met deze kwalificatie, met de eigenaresse in gesprek gegaan om maatregelen te bewerkstelligen waardoor het pand weer een aanvaardbaar welstandniveau zou krijgen. Toen deze gesprekken niet het gewenste effect sorteerden, werd een handhavingstraject gestart. De lopende gesprekken met de eigenaresse om de hotelbestemming van het pand om te zetten naar een woonbestemming maakten dat het handhavingstraject enige keren werd stilgelegd omdat uitzicht bestond op consensus over die gewenste ontwikkeling. Per saldo loopt er momenteel geen aanschrijvingstraject.

Het bereiken van consensus bleek een taaier proces dan voorzien. Mede vanwege de restauratie van het buurpand, is er aandacht gekomen voor de historische/architectonische waarde van het pand. Deze bleek interessanter dan menigeen had verwacht. In december 2016 hebben wij om die reden het standpunt ingenomen dat wij in beginsel medewerking zouden toezeggen aan een bouwplan gericht op het realiseren van een woonbestemming, mits de oorspronkelijke voorgevel behouden blijft en bij de uitwerking van het bouwplan aandacht wordt besteed aan de vormgeving van het pand, zodat de oude contouren en stijl herkenbaar blijven.

Deze toezegging heeft daarin geresulteerd dat in augustus 2017 een aanvraag is ingediend voor het bouwen van een appartementencomplex op deze locatie. Echter de wijze waarop dit plan invulling gaf aan de voorwaarden die wij hadden gesteld, werd te mager bevonden. De gesprekken werden voortgezet en op 3 september 2019 hebben wij op basis van een schetsplan ingestemd met een ontwerp voor de nieuwbouw van het pand.

Na een lange periode van leegstand is het pand afgesloten en dichtgetimmerd om vandalisme te voorkomen. Wanneer daartoe namens ons werd verzocht, heeft de vertegenwoordiger van de eigenaresse de aftimmeringen laten nalopen en waar nodig laten herstellen.

De vragen van de CDA Noordwijk fractie luiden als volgt:

Aanleiding: Ten aanzien van voormalig hotel Sonnevanck bereiken het CDA Noordwijk berichten dat dit pand momenteel gekraakt wordt.

- Kunt u bevestigen dat het pand Sonnevanck, Astrid Boulevard 50, momenteel gekraakt wordt?

Antwoord:
Voor zover bekend, is het bewuste pand op woensdag 13 november door vier personen in gebruik genomen. Dit zonder toestemming van de eigenaar die vervolgens van dat feit
aangifte heeft gedaan.

-Kunt u aangeven welke ondersteuning de eigenaren van het college, dan we/gemeentelijk apparaat, ODWH en politie krijgen om de kraak zo mogelijk te beëindigen?

Antwoord:

Gemeente: kraken is vanuit invalshoeken als openbare orde en volkshuisvesting een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen de eigenaar en de kraker(s). Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse hebben wij ons in de gesprekken met de (vertegenwoordiger van) eigenaresse constructief opgesteld. De eigenaresse streeft een ontwikkeling na, die sterk afwijkt van de voorschriften van het bestemmingsplan. Haar plannen voldoen ook niet aan het Hotelbeleid. Niettemin hebben wij met de eigenaresse willen meedenken en de door haar gewenste ontwikkeling geprobeerd in te passen in de ontwikkeling die ons als gemeente voor ogen staat. Het is nu aan haar om een plan uit te werken dat past binnen de geboden ontwikkelingsrichting.

Hoewel niet aan alle voorschriften voor bestaande bouw wordt voldaan, is de situatie niet van dien aard, dat sprake is van een gevaarzetting in een mate die onverwijld ingrijpen vereist. Er is daarom volstaan met een aanschrijving om het met de bestemming strijdige gebruik op te heffen. De aanschrijving is tevens aan de krakers gestuurd, in cc naar hun advocaat.

Politie: kraken is een strafbaar feit. Dit maakt dat de politie een taak heeft wat betreft het strafrechtelijk aspect van de ingebruikname van het pand. Volgens thans beschikbare informatie oordeelt de officier van justitie dat er geen sprake is van een situatie waarin strafrechtelijk moet worden ontruimd. Deze overweging is aan de eigenaar toegelicht.

ODWH: deze heeft een taak wat betreft handhaving regelgeving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in het verlengde daarvan het Bouwbesluit en voorschriften bestemmingsplan. In voorkomende situaties wordt de eigenaar aangeschreven om een situatie in overeenstemming met deze regelgeving te brengen.

Maandag 18 november heeft de toezichthouder van deze dienst geconstateerd dat het pand is gekraakt. Vervolgens is hierover contact opgenomen met de gemeente, maar het feit bleek
al bekend. Daarna is op verzoek van de (vertegenwoordiger van de) eigenaresse de situatie door de toezichthouder ter plaatse opgenomen, omdat de vertegenwoordiger van mening was
dat het pand constructief onveilig was. Voor zover dat mogelijk was, is de draagconstructie van het pand bekeken. De constructieve veiligheid lijkt niet direct in geding. Het pand blijkt te zijn afgesloten van gas, water en elektriciteit. Voorts bleken de krakers zelf rookmelders te hebben opgehangen.

-Kunt u aangeven of bij eerdere kraakgevallen in de gemeente Noordwijk van niet woningen plannen zijn geweest dan wel uitgevoerd om een last onder dwangsom op te leggen voor een gekraakt pand, zoals nu bij Sonnevanck door de ODWH namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk? Indien niet, waarin verschilt deze situatie van eerdere kraak situaties van niet woningen in de gemeente Noordwijk?

Antwoord:

In de voormalige gemeente Noordwijk heeft de afgelopen jaren een drietal zaken gespeeld:
- Northgodreef 200, voormalige manege Meeuwenoord: ook dit pand stond op de lijst van verpauperde panden. Omdat het werd bewoond, is eerst een bestuursrechtelijk aanschrijvingstraject gestart richting de eigenaar voordat de verpaupering werd aangepakt. De bewoners zijn uiteindelijk eigener beweging vertrokken.
- Boekerslootlaan 22, voormalig postkantoor: er bleek sprake te zijn van een zodanige (brandonveilige) gevaarzetting, dat aanleiding bestond om het pand bestuursrechtelijk te
ontruimen. Daarop is de strijdige situatie met bestuursdwang opgeheven.
- Vuurtorenplein, winkelgalerij: er zijn strafbare feiten gepleegd die door de politie zijn c.q. worden onderzocht. Er is echter geen sprake van een situatie waarin strafrechtelijk moet
worden ontruimd. De eigenaar is aangeschreven om de met het bestemmingsplan strijdige situatie op te heffen. De eigenaar is vervolgens aan de slag gegaan met de rechtsmiddelen waarover hij privaatrechtelijk de beschikking heeft.

-Kunt u de stand van zaken over de lopende vergunning aanvraag van verbouw van Sonnevanck aangeven?

Antwoord:
Op 3 september 2019 is door ons college na een intensief overleg op basis van een schetsplan ingestemd met een ontwerp voor nieuwbouw van het pand. Dit is kenbaar gemaakt aan de aanvrager en diens adviseurs. Zij zijn uitgenodigd om het schetsplan uit te werken en op de daartoe geëigende wijze een (nieuwe) aanvraag om vergunning in te dienen. Tot op heden is geen (nieuwe) aanvraag met een uitgewerkt schetsplan ontvangen. Overigens is de stikstofproblematiek door de ligging van het betreffende perceel nabij het Natura 2000 gebied Coepelduijn daar mede debet aanMeest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.