Datum: 26-02-2020 - 23:30
06
dec
'19
College geeft toelichting op afwijzing vergunning viskiosk, Hoek geeft reactie.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College geeft toelichting op afwijzing vergunning viskiosk, Hoek geeft reactie.

Hoek's Vis is jaren bezig om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een viskiosk op het Kloosterplein. Ondanks eerdere toezeggingen van een vorig college is er recent besloten om toch geen vergunning te verlenen. Het college heeft in een brief aan de raad een toelichting gegeven waarom er uiteindelijk toch geen vergunning wordt afgegeven...

Als gevolg van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen die werden voorzien met betrekking tot het centrum van Noordwijk-Binnen en de herinrichting van het Kloosterplein in het bijzonder is besloten de vestiging van een viskiosk alsnog te weigeren. Destijds was de het college tot de conclusie gekomen dat voor een positief besluit voor een permanente kiosk op dat moment geen plaats was. Hiermee werd voorkomen, dat een besluit tot het verlenen van medewerking in de weg zou staan aan de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Voor het plaatsen van de gevraagde viskiosk zouden circa 10 parkeerplaatsen moeten wijken, waarvoor ook in de omgeving geen compensatie kan worden gevonden. Om die reden acht het college het ruimtelijk gezien niet wenselijk en verantwoord om medewerking te verlenen aan het verzoek of aan een ontwikkeling elders op het Kloosterplein. De weigering is aan de heer Hoek medegedeeld tijdens een persoonlijk gesprek.

In het gesprek heeft de heer Hoek aangeven niet geïnteresseerd dan wel voornemens te zijn het bedrijf naar elders in de gemeente te verhuizen. Hij heeft wel nadrukkelijk verzocht een besluit tot het instellen van een parkeerverbod ter plaatse van zijn bedrijf aan de Heilige Geestweg in heroverweging te nemen en de bereikbaarheid van zijn bedrijf voor ouderen en minder-validen te verbeteren. Het college gaat dit in overweging nemen. De heer Hoek heeft ook formeel bezwaar aangetekend tegen het door hem bedoelde parkeerverbod.

Desgevraagd heeft de heer Hoek in een reactie aan de redactie van BlikOp Noordwijk laten weten zeer verbaasd te zijn over de brief van het college:

De heer Hoek: Wij hebben van het college geen besluit ontvangen van het wel dan niet verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de viskiosk op het Kloosterplein, en wij zijn dan ook zeer verrast en geschokt dit via twitter en de gemeentesite te moeten vernemen. Wij hebben het college juist formeel in gebreke  gesteld omdat wij geen besluit ontvangen hebben.

Wij hebben tevens een formeel bezwaarschrift ingediend tegen het instellen van een parkeerverbod, en wij hebben parallel daaraan in een gesprek op ons initiatief op 18 november met 2 wethouders en 2 ambtenaren, aan hen gevraagd om ons uit te kopen/te onteigenen/herstartkosten/verhuiskosten en compenserende oplossingen, wanneer zij de parkeerverbodszone doorvoeren. De 2 wethouders hebben ons in dit gesprek nadrukkelijk beloofd dat zij ons binnen een week terug bellen voor hun antwoord daarop. Wij wachten nog steeds op dit telefoontje.

Wij zijn hiertoe eveneens verbaasd en geschokt te lezen dat zij over dit gesprek op 18 november in hun brief aan de gemeenteraad iets heel anders melden: Wij hebben de 2 wethouders namelijk niet verzocht het parkeerverbod  te heroverwegen en de bereikbaarheid te verbeteren. We hebben immers formeel bezwaar gemaakt.

Dat de burgemeester en secretaris namens het college een dergelijke strategische brief welke misleid van de realiteit, aan gemeenteraad schrijven en ondertekenen, honoreren wij niet; wij wensen dat de gemeenteraad de potentie heeft dat ook niet te doen, en hun macht laat gelden. Wij verwijzen hiertoe naar onze formele ingebrekestelling en ons formele bezwaarschrift.

En: Mijn klanten en ik zelf parkeren al sinds de herinrichting naast de paaltjes, aldus de heer Hoek.

Op verzoek van de heer Hoek wordt zijn bezwaarschrift aan het college bijgevoegd:

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, (en de Gemeenteraad).

Middels dit bezwaarschrift teken ik bezwaar aan tegen uw Verkeersbesluit -Parkeerverbodszone Heilige Geestweg -Raadhuisstraat- Noordwijk. Datum publicatie 09-10-2019 09:00. Ik stuur een kopie van uw besluit met dit bezwaarschrift mee. Ik merk op in uw verkeersbesluit dat u de onbegaanbaarheid en onveiligheid van de herinrichting ‘shared space met betonnen paaltjes rijen en kinderhoofdjeskeien’ van 10 jaar geleden, niet fundamenteel wil of kan oplossen, maar slechts ten dele veiliger tracht te willen maken voor voetgangers met een parkeerverbodszone, en dat tevens op onrechtmatige wijze doet:

Uw verkeersbesluit beschouw ik als een onrechtmatig besluit waarbij:

-u inbreuk doet op mijn subjectieve rechten

-u in strijd handelt met uw wettelijke plicht

-u in strijd handelt met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm

-zowel de totstandkoming als de inhoud van uw verkeersbesluit niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en algemene rechtsbeginselen.

Ik teken hierom bezwaar aan tegen uw verkeersbesluit (met gronden 1,2,3,4,5,6,7) : 1. In uw verkeersbesluit stelt u dat er is heringericht met de -gedachte/ vooringenomenheid- waarbij de betonnen paaltjes rijen verdwijnen.

-Een gedachte is geen wettelijke grond voor een besluit, ongeldig, en kan niet aangemerkt worden als de wettelijk vereiste publiekrechtelijke rechtshandeling voor een besluit volgens de Awb. art. 1:3.

-Vooringenomenheid is geen wettelijke grond voor een besluit, ongeldig, en kan niet aangemerkt worden als de wettelijk vereiste publiekrechtelijke rechtshandeling voor een besluit volgens de Awb. art. 1:3, en een verbod volgens de Awb art. 2:4.

U koppelt met slechts bovengenoemde -gedachte/ vooringenomenheid- de ‘betonnen paaltjes rijen’ los van de herinrichting, terwijl deze daar deel van uit maken en niet zijn geplaatst met een rechtsgeldig voornemen deze te laten verdwijnen, althans, de actuele verplichte gegevens die ten grondslag liggen aan een dergelijke bepaling, geeft u niet in uw besluit. Verderop in uw besluit hanteert u het uitgangspunt dat de betonnen paaltjes rijen nu verdwenen zijn. Bij de kennisgeving van uw verkeersbesluit heeft u ze inderdaad verwijderd. Middels dit onrechtmatige oneigenlijk toegeeigende uitgangspunt rechtvaardigt en motiveert u vervolgens in uw verkeersbesluit een parkeerverbodszone met: ‘door het ontbreken van de betonnen paaltjes als fysieke afscherming voor voetgangers’.

1. Ik wil niet de gevolgen dragen van het opzettelijk veranderen van de schriftelijke tekst in -dat er is heringericht met de -gedachte/ vooringenomenheid waarbij de betonnen paaltjesrijen verdwijnen-, met het doel te misleiden, wat in strijd is met de openbare trouw (Art. 225 Wetboek van strafrecht) en tevens in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur en de afgelegde eed/ belofte door de burgemeester, wethouders en ambtenaren bij aanvaarding van hun ambt. Dat een teamleider van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Civiel hiervoor tekent, en daarvoor tekent namens het college van B&W honoreer ik niet.

2. U suggereert in uw verkeersbesluit dat er slechts geparkeerd kan worden aan de Heilige Geestweg nu de betonnen paaltjes rijen verdwenen zijn. Echter: Mijn klanten en ikzelf, parkeren al bijna 10 jaar naast de betonnen paaltjes rijen direct bij mijn winkel Hoeksvis sinds de aanvang van het decennium ‘shared space, met betonnen paaltjes rijen en kinderhoofdjeskeien ’. Ik wil niet de gevolgen dragen van uw suggerering in uw verkeersbesluit, welke onwaar is.

3. Het type keien (grove kinderhoofdjes met ongelijke randen) noemt u in uw verkeersbesluit onterecht ‘steentjespatroon in de vorm van shared space’, waarmee u de ernst van de onbegaanbaarheid van het type keien laat wegvallen en verhuld. I.p.v . dat u de ernst van de onbegaanbaarheid van de ‘ kinderhoofdjeskeien’ in het belang van burgers erkent; behoud en rechtvaardigt u met het weghalen van de betonnen paaltjes rijen, onterecht een onbegaanbaar uitgangspunt voor uw verkeersbesluit. (zie tevens punt 4)

4. In uw verkeersbesluit motiveert u een parkeerverbodszone met het belang voor voetgangers m.n. ouderen met rollators, en daarmee gaat u voorbij aan de realiteit: -De ‘kinderhoofdjeskeien’ welke velen van hen in beginsel belemmerd om uberhaupt gebruik te willen maken van de Heilige Geestweg- Raadhuisstraat , blijft bestaan, waardoor zij met een parkeerverbodszone daar ook geen gebruik van zullen maken.

-Een grote groep burgers worden belemmerd om gebruik te maken van de Heilige Geestweg- Raadhuisstraat door de ‘ kinderhoofdjeskeien’: Naast de personen met rollators van met name het nabij gelegen woon en zorgcentrum Jeroen, fietsers algemeen, moeders en vaders met kinderwagens/ bakfietsen/ kinderen, ouderen, beperkt validen, invaliden met rolstoelen, mensen met autisme.

-Het type keien (grove kinderhoofdjes met ongelijke randen) welke u in uw verkeersbesluit onterecht ernst-reducerend ‘steentjespatroon’ noemt, is zo problematisch voor deze groep dat zij mijn winkel sindsdien uitsluitend nog per auto bezoeken, en direct bij mijn winkel parkeren. Doordat zij ‘het door elkaar geschud worden door de kinderhoofdjeskeien’ onvoldoende begaanbaar en onvoldoende veilig vinden, bezoeken zij mijn winkel sindsdien niet meer, of alleen nog als automobilist waarbij zij direct parkeren bij mijn winkel, naast de betonnen paaltjes, inmiddels al bijna 10 jaar. Zij worden belemmerd om mijn winkel op andere wijze te bezoeken.

-De ‘kinderhoofdjeskeien’ hebben met hiergenoemde juist geleid tot het parkeren van deze brede groep automobilisten direct bij mijn winkel.

-Deze aanzienlijke groep verworden automobilisten, hebben met een parkeerverbodszone geen andere aanvaardbare mogelijkheid meer om mijn winkel te bezoeken, wat het voortbestaan van mijn bedrijf Hoeksvis bedreigt. -Uw verkeersbesluit van een parkeerverbodszone gaat met hiergenoemde voorbij aan de oorsprong van de parkeerbehoefte direct bij mijn winkel. Ik begrijp uit uw verkeersbesluit dat een parkeerverbodszone na het weghalen van de betonnen paaltjes, meer veiligheid zou moeten waarborgen wanneer u de ‘shared space en de kinderhoofdjeskeien’ wilt behouden, maar dat neemt de parkeerbehoefte direct bij mijn winkel door de hier genoemde groep, gebaseerd op de slechte begaanbaarheid en onveiligheid door de ‘kinderhoofdjeskeien’, niet weg.

5. Er is nog een aanzienlijke groep automobilisten die mijn winkel Hoeksvis alleen direct aanschiet op hun route, en eveneens al bijna 10 jaar naast de betonnen paaltjes rijen parkeren direct bij mijn winkel. Met een parkeerverbodszone zullen de ‘Klanten en passanten op hun route’, mijn winkel niet meer bezoeken. Omdat deze groep eveneens groot is bedreigt een parkeerverbodszone het voortbestaan van mijn bedrijf Hoeksvis ook middels het verliezen van deze groep klanten.

6. En ik zelf dien voor mijn bedrijf Hoeksvis mijn laad- en los-werkzaamheden middels mijn auto te kunnen doen. Met een parkeerverbodszone kan ik mijn winkel niet meer bevoorraden, en geen afval meer afvoeren.

7. Naast mijn inmiddels al jarenlange strijd en wanhoop om mijn hoofd boven water te houden door de ontstane beperkte bereikbaarheid en ontstane onzichtbaarheid op afstand voor passanten na realisatie Hof van Noortwijck, doet een parkeerverbodszone mijn bedrijf de laatste das om. Mijn inkomen en personeel is sinds realisatie Hof van Noortwijck al gehalveerd, en zodanig gereduceerd dat ik sindsdien geen pensioenopbouw meer heb, en ik zie met het invoeren van uw parkeerverbodszone geen voldoende vruchtbare mogelijkheid meer voor het voortbestaan voor mijn bedrijf Hoeksvis. Uw verkeersbesluit en de onrechtmatigheden daarin, gaan kennelijk niet samen met de generatie op generatie bestaande onderneming Hoeksvis: Ik beschouw uw verkeersbesluit als -het volledig afsluiten van de laatste cruciale toegangsader van mijn bedrijf Hoeksvis- .

Ook op mijn verzoek d.d. 23-09-2019, betreffende: -Verzoek om definitief besluit in de vergunningsprocedure inzake Hoeksvis voor het oprichten van een kiosk op het Kloosterplein- , als poging om de eerdere inkomstenderving sinds realisatie Hof van Noortwijck te compenseren en te beperken, heeft u nog niet definitief besloten. Wanneer u uw verkeersbesluit -ondanks mijn bezwaar- doorvoert, zou ik in aanmerking willen komen voor compenserende oplossingen/ schadeloosstelling, waarbij u de waarde van het onroerend goed, verhuiskosten, herstartkosten en misgelopen inkomsten meeneemt.

Wanneer u hiervoor aanvullende informatie nodig hebt, verzoek ik u mij in de gelegenheid te stellen deze aan te vullen.

Frans Hoek