Datum: 15-08-2020 - 04:27
27
nov
'19
Toekomst Strandrups Outdoor4Disabled nog niet zeker.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Toekomst Strandrups Outdoor4Disabled nog niet zeker.

Enige tijd geleden heeft de politie uit Noordwijk de Dienst Wegverkeer (RDW) benaderd over de zogenaamde 'nieuwe strandrups', die voornamelijk op het strand als ook op de weg in de gemeente Noordwijk rondrijdt. De directeur Wegen Verkeersveiligheid van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft een reactie gegeven...

op het al dan niet toelaten van de strandrups op de openbare weg: Langevelderslag, het gebied van de strandrups, behoort tot de openbare weg op grond van de wegenverkeerswet 1994. De politie wilde van de RDW weten of de strandrups was toegelaten tot de openbare weg. De RDW heeft daarop laten weten dat dit niet het geval is. Ook had de RDW contact met de gemeente over het feit dat de strandrups niet is toegelaten tot de openbare weg. De RDW heeft ondertussen ook aan de Stichting Outdoor4Disabled aangeboden om mee te kijken naar het voertuig. De RDW constateert dat het voertuig gezien het aantal zitplaatsen in de voertuig categorie van de bussen zou vallen, maar dat het voertuig aan die eisen 'niet voldoet en er naar verwachting ook niet aan kan voldoen.' Daarnaast heeft de RDW gekeken naar strandrups in relatie tot de categorie 'motorrijtuigen met beperkte snelheid'. Daarbij geeft de RDW aan dat de strandrups niet valt onder de definitie van deze voertuigen.

De algehele conclusie is dus dat de strandrups niet is en kan worden toegelaten tot de openbare weg -waar het strand van Noordwijk toe behoort. Dat er een ontheffing door de gemeente is verleend, doet daar niets aan af. De enige optie om de strandrups in de huidige vorm in te zetten, is de mogelijkheid om de route van de Strandrups volledig af te zetten voor al het overige verkeer, dus ook voor voetgangers. De Wegenverkeerswet 1994 is op die route dan namelijk niet automatisch van toepassing, omdat het geen openbare weg meer is. Of dit in de praktijk uitvoerbaar is, is aan de beoordeling van de gemeente. 

Het doel van de Strandrups om mensen met een beperking te laten genieten van vrijheid en natuur een prachtig initiatief. Dit ontslaat de overheid echter niet van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het verkeer. Daarom is het van belang dat de RDW conform de daarvoor geldende regels het voertuig gekeurd moet hebben alvorens het kan rijden op de openbare weg.

De gemeente reageert op de aanbeveling van de directeur dat het dus op de openbare weg rijden met de strandrups strijdig is met de Wegenverkeerswegwet 1994. Het college is niet belast met de handhaving van die wet en de betrokkenheid bij deze casus is (juridisch gezien) is dan ook slechts volgend. Er kan ontheffing worden verleend op het verbod, omdat bij het besluiten op een aanvraag om ontheffing van verbodsbepalingen uit de APV het niet voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 op zichzelf geen weigeringsgrond is.

Vorig jaar is er inderdaad ook ontheffing verleend. Het is echter duidelijk dat, als een voertuig op grond van wettelijke bepalingen niet op de openbare weg mag rijden, de verleende APV-ontheffing in praktische zin geen enkele waarde heeft. In de brief wordt duidelijk aangegeven dat de strandrups in de huidige vorm niet op de openbare weg mag rijden. De gemeente gaat er vooralsnog vanuit, dat de met de handhaving van de Wegenverkeerswet 1994 belaste instanties (i.c. het OM en de politie) hun verantwoordelijkheid zullen nemen en de acties zullen ondernemen die zij daarbij passend achten.

De strandrups voorziet overduidelijk in een behoefte en voor zover de gemeente dat kan beoordelen is het voertuig optimaal ingericht voor het doel waarvoor het bestemd is.

Inmiddels hebben al vele mensen met een beperking een fantastisch dagje uit op het strand mee mogen maken. Het rijden op het strand moet uiteraard wel op een veilige manier gebeuren. Aan de door de gemeente verleende ontheffing zijn dan ook voorschriften verbonden met als doel die veiligheid te bevorderen. Naast de gestelde veiligheidseisen ten aanzien van het gebruik van de strandrups is het van groot belang dat de veiligheid van het voertuig zelf gewaarborgd is. Daartoe gelden er (constructieve) eisen op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

De gemeente kan in zijn algemeenheid stellen, dat het toekennen van een kenteken mag worden gezien als een verklaring dat het betreffende voertuig voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Dat betekent echter niet, dat het ontbreken van een kenteken per definitie betekent, dat een voertuig niet veilig is. De gemeente wil graag antwoord hebben op de vraag of er in dit geval sprake is van een voertuig dat als onveilig moet worden beschouwd of is er "slechts" sprake van een dermate uniek voertuig dat het administratief gezien niet mogelijk is om er een kenteken aan toe te kennen? 

Indien uit de scan blijkt dat het voertuig in de huidige uitvoering onveilig is, neemt de gemeente aan dat de Stichting Outdoor4disabled zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de maatregelen die aan het voertuig moeten worden genomen om alsnog als veilig aangemerkt te kunnen worden. 

De gemeente hoopt ten zeerste, dat de deskundigheid van de medewerkers van het ministerie wordt ingezet voor het zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van de strandrups op een veilige manier te continueren. 

Foto: archief BlikOp Noordwijk.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)