Datum: 22-02-2020 - 02:18
06
okt
'19
GroenLinks stelt schriftelijke vragen over bouw gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over bouw gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat.

GroenLinks Noordwijk stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over de bouw van 37 gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. Aanleiding is dat de omgevingsdienst West-Holland adviseert om geen medewerking te verlenen aan het voorliggende plan, tenzij er een aangepast plan komt...

ten aanzien van het aspect duurzaamheid. Het college adviseert dit advies te negeren en toch de procedure te starten om het bouwplan uit te laten voeren. Het college handelt daarmee niet in lijn met het beleid en de ambitie van de gemeente Noordwijk, zoals opgesteld in de omgevingsvisie Noordwijk 2030. Wij maken ons hier zorgen over.

Vragen 

1. In de ruimtelijke onderbouwing van het plan lezen we (pa 32 in paragraaf 3.3.7 Duurzaamheid): `de woningen zijn levensloopbestendig en daarmee ook duurzaam’
Vraag: Is het college zich ervan bewust dat duurzaamheid en levensloopbestendigheid twee
verschillende prestaties zijn?

2. In het raadsvoorstel in paragraaf Duurzaamheid lezen we: ` Overigens is het plan door het toepassen van geavanceerde technieken wel voorbereid om op termijn geheel gasloos te
worden.’ Duurzaamheidsprestaties in de bouw zijn praktisch en financieel gezien het beste te realiseren in de nieuwbouwfase i.p.v. later in te passen in bestaande bouw.
Vraag: waarom kiest het college, ook om kostenbesparende redenen, er nu niet voor om deze maatregelen te eisen en door te laten voeren?

3. Door de gemeente kan geen invloed meer uitgeoefend worden op duurzaamheidsprestaties van dit gebouw na opdracht en realisatie. Dit is dus het moment voor de gemeente om hogere
duurzaamheidsprestaties te verlangen, d.w.z. duurzaamheidsprestaties die in lijn zijn met regionale afspraken en de omgevingsvisie Noordwijk 2030.
Vraag: waarom kiest het college er nu niet voor om stappen te zetten die ertoe bijdragen om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en onze doelstellingen te halen?

4. Uit recent onderzoek door Stichting W/E-adviseurs (uit opdracht van gemeente Teylingen) blijkt dat een GPR-score van 7,0 per thema (zoals genoemd staat op pa. 32 van de ruimtelijke
onderbouwing) niet meer voldoen aan de wettelijke eisen in de bouw (d.w.z. de eisen uit het bouwbesluit 2012 liggen hoger). Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
Zo ja, waarom geeft u hier dan geen invulling aan door hogere GPR-scores te verlangen? Zo nee, bent u bereid om alsnog hogere GPR-scores te verlangen bij bouwprojecten?

5. Het navolgen van het advies van de omgevingsdienst op het gebied van de gasaansluiting zorgt tevens voor een lagere stikstofdepositie. Daarmee heeft het een grotere kans van slagen,
gezien de huidige stilstand in de bouw door de PAS-uitspraak. U kunt nu direct uw invloed aanwenden en tempo maken.
Vraag: Is het college, bij nader inzien, bereid het advies van de omgevingsdienst op te volgen, d.w.z. het plan aan te laten passen en daarin op te nemen: gasloos bouwen en een energie en milieu (DPG) score van minimaal een 8,5?