Datum: 26-02-2020 - 23:33
17
sep
'19
College beantwoord vragen van CDA Noordwijk inzake het stikstofvonnis en de nieuwbouw van SJC.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

College beantwoord vragen van CDA Noordwijk inzake het stikstofvonnis en de nieuwbouw van SJC.

Op 28 augustus jl. heeft de fractie CDA Noordwijk vragen gesteld over de effecten van het stikstofvonnis van de Raad van State op de nieuwbouw van SJC. De inleidende tekst en de gestelde vragen - en de antwoorden daarop - luiden als volgt:...

Naar het laat aanzien wordt de nieuwbouw getroffen door het stikstofbesluit. Op 10 september krijgen we hier van het college een toelichting op. Hierbij een aantal vragen:

1. Ziet het college mogelijkheden om de nieuwbouw doorgang te laten vinden gegeven de stikstofopgaaf, het betreft hier immers een verbouw?
2. Met de BAM is er nu de mogelijkheid om de nieuwbouw te laten plaatsvinden. Is hieraan nog een tijdslimiet verbonden?
3. Momenteel wordt er bij SJC gebruik gemaakt van een noodopvang met bijkomende kosten en niet alle velden kunnen gebruikt worden. Zie het college mogelijke om de kosten en overlast en vertraging voor SJC te beperken.

Antwoord vraag 1:
Bij SJC wordt de bestaande bouw vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw is groter dan de bestaande bouw. Op grond van de oorspronkelijke rekenmethodiek leidt dit tot een toename van de stikstofemissie waarbij wij opmerken dat deze toename zich onder de drempelwaarde bevindt. Het stikstofvonnis ziet echter ook toe op emissies onder de drempelwaarde. Daar komt bij dat ook de emissie van de realisatiefase én mogelijk ook de emissie van aanvullende verkeersgeneratie moet worden meegerekend. Complicatie hierbij is dat de huidige web-based rekenmethodiek niet meer kan worden ingezet, omdat deze als gevolg van het vonnis is geblokkeerd. Inmiddels is landelijk een Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk taskforce ingericht die zich bezighoudt met de voorbereiding van nieuw stikstofbeleid inclusief een nieuwe rekenmethodiek. Helaas kunnen wij tot dan niet starten met bouwen: De ODWH heeft de WABOvergunning niet kunnen verlenen, omdat deze is gebaseerd op het door de Raad van State verworpen stikstofprogramma.

Antwoord vraag 2:
De BAM kan pas starten met de bouw nadat de WABO-vergunning onherroepelijk is. Dat betekent dat de BAM moet worden verzocht de gestanddoeningstermijn van hun offerte te verlengen als deze expireert. Bouwkosten nemen daardoor (significant) toe. Dit principe is ook van toepassing op de installatietechnische aannemer. Bovendien nemen ook hier bouwkosten toe. Als gevolg van de (dreigende) vertraging moet de tijdelijke huisvesting langer worden gehuurd met bijbehorende
financiële effecten. Het risico van (verdere) vertraging is dat betrokken aannemers op enig moment kunnen besluiten af te haken omdat zij elders werk aannemen en / of willen uitvoeren.

Antwoord vraag 3
Uiteraard is de huidige stikstofimpasse uitzonderlijk vervelend voor SJC. Overigens geldt dit ook voor de leraren en leerlingen van de Brede School Boechorst, omdat de bouw van nieuwe sporthal op het sportpark eveneens vertraging oploopt. De reistijd naar alternatieve gymnastieklocaties gaat ten koste van het primaire leerproces. Wij betreuren dit uiteraard ten zeerste. Met voetbalvereniging zijn 'de lijntjes kort'. En de frequentie van overleg tussen de gemeente en voetbalvereniging is hoog. Alle kosten van de vertraging komen voor rekening van de gemeente,
aangezien de vereniging een vaste bijdrage aan de nieuwbouw betaalt. Als vanzelfsprekend doen wij ons best om het sportpark netjes te houden zodat de wedstrijden en trainingen zonder hinder doorgang vinden. De tijdelijke huisvesting wordt door de vereniging gelukkig als prettig ervaren waarbij wij opmerken dat de ervaring moet worden bezien door het tijdelijke karakter van de huisvesting. Enige overlast is onvermijdelijk, maar wordt als vanzelfsprekend tot een absoluut minimum beperkt.