Datum: 20-02-2020 - 15:07
12
sep
'19
Winkelgebied Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee gaat BIZ worden, uitvoeringsovereenkomst ondertekent.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Winkelgebied Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee gaat BIZ worden, uitvoeringsovereenkomst ondertekent.

De besturen van de winkeliersverenigingen Noordwijk Shopping Centre en Noordwijk Binnen hebben onlangs een verzoek ingediend om met ingang van 1 januari 2020 voor hun winkelgebieden een bedrijveninvesteringszone (BIZ) te mogen inrichten, nu het gemeentebrede ondernemersfonds Noordwijk van de baan is...

In deze brief wordt u geïnformeerd over:
a. Wat een BIZ in grote lijnen inhoudt;
b. De stand van zaken met betrekking tot de aanvragen en
c. Het verdere proces.

Wat houdt een BIZ op hoofdlijnen in?
Gemeenten hebben per 1 januari 2015 met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van, door de ondernemers, gewenste extra voorzieningen. De BlZ-bijdrage strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ.
Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein en de activiteiten c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente.

Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrage plichtige ondernemers is vereist. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van
verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, camerabewaking en het vergroten van de attractiviteit van het gebied door het organiseren van evenementen.

De stand van zaken m.b.t. de aanvragen
In afgelopen tijd is in overleg met beide besturen i.c. hun externe adviseur, conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones, per BlZ-gebied voor de periode 2020-2024 een aantal documenten opgesteld, te weten:
¯ een BIZ-activiteitenplan en meerjarenbegroting
¯ een BlZ-verordening
¯ een Uitvoeringsovereenkomst

Daarnaast hebben beide winkeliersverenigingen hebben op 22 augustus 2019 een rechtspersoon opgericht: de Stichting BIZ Aan Zee (voor Noordwijk aan Zee) en de Stichting BIZ Noordwijk Binnen.
Op 3 september heeft het College van Burgemeester en wethouders het raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld voor de winkelgebieden van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee een BlZ in te stellen voor de periode 2020-2024 besproken en met een positief advies doorgeleid naar de Raad. Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst door wethouder Ter Hark en de beide BlZ voorzitters heeft hedenmiddag plaatsgevonden op het gemeentehuis.

Het verdere proces
Op 1 5 oktober 2019 wordt aan de Raad - met een positief advies van ons College - een voorstel voorgelegd om voor de winkelgebieden van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee een bedrijveninvesteringszone in te stellen en hiervoor een BlZ-verordening vast te stellen voor de
periode 2020-2024. Indien de Raad hiermee instemt, wordt tussen 1 6 oktober en 13 november 2019 - conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones, een formele draagvlakmeting gehouden onder de bijdrageplichtigen in het betreffende BlZ-gebied. De gemeente organiseert deze draagvlakmeting, maar de stemmen (voor of tegen een BlZ) worden geteld door notariskantoor Kruis - Sweere in Noordwijk. De notaris maakt hiervan proces-verbaal op.

Naar verwachting zal de uitslag van beide draagvlakmetingen op 19 november 2019 bekend worden gemaakt door het College. Volgens artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is er sprake van voldoende steun indien:

- ten minste de helft van alle bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken;
- daarvan ten minste twee derde zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken;
- de totale WOZ-waarde van de objecten van de voorstemmers hoger is dan de totale WOZ-waarde van de objecten van de tegenstemmers;
- tenminste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken;
- daarvan tenminste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Als volgens de criteria van de Wet bedrijveninvesteringszones een meerderheid voor een BIZ is, wordt de BIZ-verordening gepubliceerd en kan de bedrijveninvesteringszone Noordwijk aan Zee per 1 januari 2020 in werking treden.

Het hele proces wordt omgeven met een uitgebreid communicatietraject met tweets, webberichten en diverse foto- en persmomenten.