Datum: 19-01-2021 - 00:21
10
sep
'19
Antwoord B&W op schriftelijke vragen van PvdA inzake fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Antwoord B&W op schriftelijke vragen van PvdA inzake fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk.

De PvdA heeft eerder schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en wethouders inzake het fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk. College van B&W heeft antwoord gegeven op deze vragen...

Wilt u een kopie van de drie onderzochte scenario's met de raad delen?
Begin 2019, bij de uitwerking van het Integraal huisvestingplan onderwijs is naar voren gekomen dat het schoolbestuur alleen met een unilocatie- geschikt voor circa 350 leerlingen voor Zeehonk en Wakersduin het PC onderwijs in de Kern Noordwijk aan Zee kan borgen.
Door afname van het leerlingenaantal is het voor het schoolbestuur financieel niet meer haalbaar om twee schoollocaties in de Kern Noordwijk aan Zee te handhaven. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd één van beide schoollocaties zal worden afgestoten.

Het schoolgebouw van Wakersduin is ouder dan 40 jaar en toe aan renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw. Dit momentum wordt aangegrepen door het schoolbestuur om te onderzoeken of het gebouw vervangen kan worden voor de beoogde fusieschool.
Een locatie voor circa 350 leerlingen blijkt mogelijk op het terrein van Wakersduin. Het terrein van Zeehonk is daarvoor te klein. De gemeente heeft in dit gebied geen andere locatie beschikbaar.

De volgende afwegingen zijn gemaakt:
Het scenario 1: renovatie Wakersduin
- Een renovatie wordt duur: het gebouw dient op veel punten aangepast te worden om aan de duurzaamheidseisen van de gemeente te kunnen voldoen
- Het schoolbestuur houdt het probleem, dat de exploitatie van twee kleine scholen financieel niet haalbaar is. Zowel Zeehonk als Wakersduin missen het pedagogisch voordeel van een grotere school.
Scenario 2: renovatie Wakersduin en uitbreiding
- Een renovatie wordt duur: het gebouw dient op veel punten aangepast om aan de duurzaamheidseisen van de gemeente te kunnen voldoen.
- Met een uitbreiding kan het schoolbestuur hier een fusieschool realiseren.
Scenario 3: vervangende nieuwbouw Wakersduin tbv fusieschool
- Met deze variant kan de gemeente een eigentijds schoolgebouw realiseren en werk maken van de energietransitie
- Op jaarbasis ontlopen de kosten van renovatie met uitbreiding in principe voor 25 jaar en de kosten voor vervangende nieuwbouw in principe voor 40 jaar elkaar niet zoveel.
- Het onderwijs goed faciliteren, naar de vastgestelde visie van de gemeente, wordt waar gemaakt.
- Het schoolbestuur kan alle basisschool leerlingen van de Kern Noordwijk aan Zee in de eigen kern onderwijs bieden.

Naar aanleiding van deze overwegingen komt naar voren dat het scenario voor vervangende nieuwbouw van Wakersduin de meest optimale oplossing biedt. Bij de aanvraag ten behoeve van het Integraal huisvestingsplan werd deze variant als voorkeurscenario benoemd. Dit geeft aanleiding
om geen geld en tijd te besteden aan een uitwerking van de andere scenario's, maar eerst te onderzoeken of de vervangende nieuwbouw van Wakersduin haalbaar is. Een uitwerking van scenario 1 en 2 is er daarom niet. Een plan voor vervangende nieuwbouw Wakersduin t.b.v. een
fusieschool wordt nader uitgewerkt en in de loop van 2020 aan de raad voorgelegd. In het geval dit scenario niet door kan gaan, wordt in overleg met het schoolbestuur een ander scenario uitgewerkt.

Is er ook een scenario uitgewerkt waarin beide schoollocaties worden behouden? Zo Ja, wilt u dat scenario met ons delen. Zo nee, waarom niet?
Dit is het scenario Wakersduin renoveren: Schoolbestuur en gemeente willen alle leerlingen in de Kern Noordwijk aan Zee de mogelijkheid bieden om in de eigen kern naar de basisschool te gaan.
Door het afnemend aantal leerlingen in de Kern Noordwijk aan Zee worden beide scholen, vanuit pedagogisch oogpunt en voor wat betreft de exploitatie te klein om zelfstandig verder te gaan. Deze zaken zijn de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Met een fusieschool
wordt de omvang van de school voldoende groot om de school pedagogisch en financieel te exploiteren. Daarom is ervoor gekozen eerst het voorkeurscenario uit te werken en om vast te stellen of deze oplossing haalbaar is.

Zijn er in de genoemde scenario's ook plannen opgenomen voor nieuwbouw op de vrijkomende locatie van de Zeehonk.
Als het schoolgebouw Zeehonk daadwerkelijk vrijvalt, zal deze locatie worden ingezet als wissellocatie voor andere scholen, waarvoor renovatie/vervangende nieuwbouw is gepland. Voor wat er daarna met het gebouw en/of het schoolterrein gebeurt bestaat geen plan. Een
plan voor herinrichting van dit terrein kan pas worden opgesteld als vaststaat wanneer het terrein vrijvalt van de onderwijsbestemming.

Zo ja, is er bij deze nieuwbouwplannen rekening gehouden met behoud van de speelruimte en buurthuisfunctie?
Deze vraag is niet van toepassing.

Zo nee, op welk moment kunt u de raad informeren over mogelijke invulling van deze locatie?
Over de invulling van deze locatie kan pas gesproken worden als de locatie niet meer nodig is voor het onderwijs. Volgens de planning in het Integraal huisvestingsplan onderwijs, is dat op zijn vroegst in 2027.

Onderkent het college de grote behoefte aan speelruimte in het zeer dichtbebouwde oude zeedorp?
Het schoolplein is beschikbaar als speelruimte. Het is bekend dat er een aanvullende behoefte is voor speelruimte. Bij het opstellen van toekomstige plannen voor gebiedsontwikkeling in de Kern Noordwijk aan Zee wordt hier zeker aandacht aan besteed.

Onderkent het college de behoefte aan een buurthuis in het oude zeedorp?
Het Trefpunt, gelegen aan de Schoolstraat, Noordwijk aan Zee is lange tijd een ouderen centrum geweest. Sinds 2017 is dit een buurtvoorziening voor de inwoners van alle leeftijden. Er zijn geen signalen bekend, dat hiernaast nog een aanvullende behoefte bestaat voor een
dergelijke voorziening.

Tot slot
Het schoolbestuur Sophia Scholen is begin 2019 het fusietraject Wakersduin- Zeehonk gestart. Dit traject biedt ruimte voor de inbreng van de medezeggenschapsraad, personeel en ouders van beide scholen.
De "Actiegroep behoud de Zeehonk" is een reactie hierop. Deze groep heeft hun bezwaren kenbaar gemaakt door:
- een petitie te starten en handtekeningen op te halen;
- gebruik te maken van het inloopspreekuur van de raad op 11juli 2019;
- een schriftelijk verzoek aan de raad om het college te controleren, d.d. 16 juli 2019
(ingekomen stukken nr. 434).

De Medezeggenschapsraad van De Zeehonk heeft de raad aangeschreven met:
een brief over het fusieproces Zeehonk- Wakersduin, d.d. 15 juli 2019 (ingekomen stukken nr. 430); en een aanvullende brief hierop, d.d. 18 juli 2019 (ingekomen stukken 441).

Sophia Scholen heeft u op 21juni jl. een brief gestuurd met een toelichting over de ontstane situatie (ingekomen stukken nr. 389).
Bovengenoemde brieven staan geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 september 2019 onder ingekomen stukken.

In de loop van 2020, als het fusietraject Wakersduin en Zeehonk is doorlopen en er meer bekend is over de planvorming voor een nieuw gebouw, wordt voorafgaand aan besluitvorming, voorgesteld
om een Ronde Tafel Gesprek met de Raad te houden. De bedoeling is om alle partijen, ook de voorstanders van de nieuwbouw, te horen en te komen tot een gewogen besluit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.