26
aug
'19
Raadsvoorstel college van B&W: €60.000,- beschikbaar stellen voor de viering van '75 jaar Vrijheid'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Raadsvoorstel college van B&W: €60.000,- beschikbaar stellen voor de viering van '75 jaar Vrijheid'.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel gedaan waarbij men de gemeenteraad vraagt om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het bedrag van € 60.000,- (uit de Algemene Reserve) voor de viering van '75 jaar Vrijheid' rondom 4 en 5 mei in 2020. Het raadsvoorstel zal behandeld gaan worden op de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2019...

Raadsvoorstel: Viering 75 jaar Vrijheid.

Democratie en rechtsstaat en de daaraan verbonden vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. In Nederland, waar het al 75 jaar vrede is, lijkt dat vaak wel zo. Het college vindt het belangrijk dat de viering van 75 jaar vrijheid binnen Noordwijk een betekenisvolle invulling krijgt, waarbij de waarde van vrijheid toen en nu centraal staat. De gemeenteraad wordt gevraagd € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar vrijheid. Zij stimuleert hiermee initiatieven van maatschappelijke organisaties in de gemeente Noordwijk.

Aanleiding

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Dit is een bijzonder moment. Diverse partijen, zoals de provincie Zuid-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, besteden uitgebreid aandacht aan 75 jaar Vrijheid. De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar (max. 50%) voor diverse activiteiten.

Verschillende lokale maatschappelijke organisaties hebben aangegeven plannen te hebben om in 2020 activiteiten te organiseren in het kader van 75 jaar Vrijheid. Deze organisaties hebben de gemeente opgeroepen ook financiële middelen beschikbaar te stellen voor de organisatie van deze activiteiten.

In de begroting is geen rekening gehouden met de financiering van evenementen/activiteiten voor de viering van 5 mei en in het bijzonder voor de viering van 75 jaar Vrijheid.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het college wil graag dat zoveel mogelijk mensen de viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid actief beleven. Door het beschikbaar stellen van € 60.000,- kunnen diverse activiteiten door verschillende organisaties worden georganiseerd. Het college zal een subsidieregeling vaststellen waarmee initiatieven die gericht zijn op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding in 1945 en het vieren van 75 jaar vrijheid kunnen worden gesubsidieerd.

Hierbij wil het college hiermee de volgende doelstellingen bereiken:

1. Het vergroten van de kennis over de bevrijding en de betekenis van vrijheid bij alle inwoners.

2. Het herdenken, vieren en koesteren van de vrijheid door en voor alle generaties.

3. Het gesprek over (de betekenis) van bevrijding en vrijheid op gang brengen (o.a. binnen het onderwijs).

4. Het (laten) vertellen van verhalen over vrijheid en bevrijding, historisch en actueel.

5. Het vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en daarom inzet vraagt van iedereen.

Door het beschikbaar stellen van subsidie kunnen organisaties ook subsidie aanvragen bij diverse andere fondsen en partijen, zoals de provincie Zuid Holland. De meeste fondsen en de provincie Zuid Holland stellen een cofinanciering van minimaal 50% als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)

Het college schept in de subsidieregeling de randvoorwaarden, voor de invulling van evenementen en activiteiten en hiermee wordt de kracht van de maatschappelijke organisaties ingezet. De gemeente biedt maatschappelijke organisaties tevens ondersteuning in de vorm van evenementencoördinatie, subsidies, promotie en communicatie.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen

Risico; Er wordt meer subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar is (het subsidieplafond wordt bereikt). Op dat moment worden er ook subsidieaanvragen afgewezen door het college. Niet alle plannen van maatschappelijke organisaties kunnen worden gerealiseerd. Dit kan teleurstellend zijn voor organisatoren. In de subsidieregeling wordt daarom aangegeven op welke wijze de subsidie wordt verdeeld.

Risico; De diverse fondsen kennen verschillende criteria en aanvraag- en sluitingstermijnen. Hier kan de subsidieregeling van de gemeente Noordwijk niet altijd op aansluiten. Het college tracht zoveel mogelijk de subsidieregeling van de Provincie Zuid Holland te volgen. Echter bij de subsidieregeling van de Provincie Zuid Holland kan bijvoorbeeld al vanaf 31 augustus een aanvraag worden ingediend.

De subsidieregeling van de gemeente Noordwijk zal een latere indientermijn kennen. Maatschappelijke organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een subsidieaanvraag bij diverse fondsen (inclusief de provincie). Op dit moment worden maatschappelijke organisaties daarom opgeroepen een eventuele aanvraag bij de Provincie en andere fondsen tijdig in te dienen.

Kanttekening; Er komt mogelijk ook een themajaar in 2020. Het draagvlak hiervoor wordt op dit moment onderzocht door het burgerpanel. Hiervoor zal ook budget/middelen beschikbaar gevraagd worden. Dit wordt dan eveneens ingezet voor initiatieven en evenementen. Het zijn veelal dezelfde organisaties die evenementen organiseren. Een themajaar vraagt van dezelfde mensen zowel van maatschappelijke organisaties als van binnen de organisatie inzet. Dit zal een knelpunt worden.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Totaal gevraagd budget: € 60.000,-. Dekking Algemene Reserve. Voor de subsidieregeling wordt € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op € 1, - per inwoner (afgerond). Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de inzet van (extra) uren voor een projectleider, communicatie, evenementencoördinatie, subsidie- en vergunningverlening etcetera. Dit wordt gedeeltelijk binnen bestaande uren gerealiseerd. Voor extra uren wordt € 10.000,- beschikbaar gesteld. Tevens moet er rekening worden gehouden worden met uitvoeringskosten, voor bijvoorbeeld het inzetten van extra communicatiemiddelen ad. 5.000,-.

Betrokken partijen/participatie

Het 4/5 mei Comité, de Oranjeverenigingen en diverse maatschappelijke organisaties hebben hun ideeën gedeeld en de gemeente opgeroepen ook middelen beschikbaar te stellen. Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan deze oproep en kan invulling worden gegeven aan de viering van 75 Vrijheid. Daarnaast worden alle ideeën op dit moment verzameld. Hiervan wordt een plan gemaakt. Dit plan kunnen maatschappelijke organisaties gebruiken bij het aanvragen van diverse subsidies, hun fondsenwerving en sponsorwerving.

Communicatie

Er zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin de viering van 75 jaar vrijheid onder de aandacht wordt gebracht van de inwoners en maatschappelijke organisaties. Diverse middelen (social media, krant, radio, etc.) zullen hiervoor worden ingezet.