10
jul
'19
Oplossingen voor tijdelijk parkeertekort/parkeerproblemen Maarten Kruytstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Oplossingen voor tijdelijk parkeertekort/parkeerproblemen Maarten Kruytstraat.

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 is door de heer Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) een vraag gesteld over het parkeerprobleem rondom Maarten Kruytstraat. In deze vergadering is door wethouder Ter Hark toegezegd de raad hierover te informeren. In onderstaande brief kunt u hier meer over lezen...

Op korte termijn staan grote (bouw)werkzaamheden gepland in Noordwijk aan Zee. Te denken valt aan de nieuwbouw aan de Maarten Kruytstraat, en de herinrichting van de Parallel Boulevard. Tijdens deze werkzaamheden is het onvermijdelijk dat ook parkeerplaatsen tijdelijk verloren gaan waardoor de parkeerdruk sterk toeneemt. Momenteel vindt een concreet onderzoek plaats naar een tijdelijke demontabele parkeervoorziening (enkele lagen bovengronds) op het Palaceplein.

In het kader van het project herinrichting Parallel Boulevard wordt het Palaceplein vernieuwd. Er worden daarom verschillende scenario's onderzocht en risico's inzichtelijk gemaakt voor het project Parallel Boulevard. Tevens wordt de technische inpasbaarheid bekeken en inzichtelijk gemaakt welke procedures moeten worden doorlopen. Het is de ambitie om deze tijdelijke gestapelde parkeervoorziening te realiseren op het Palaceplein. Bij een parkeerdek van twee lagen betreft het een extra parkeercapaciteit van 110 parkeerplaatsen. Zodra alles is uitgezocht zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomsten van dit onderzoek en zal hiertoe een voorstel worden gedaan. 

Uiteraard is ook gekeken naar andere korte termijn maatregelen. Daarbij is het voorstel om parkeerplaatsen uit te breiden op de Koningin Wilhelmina Boulevard. De Koningin Wilhelmina Boulevard heeft in de huidige situatie een brede rijbaan waarbij voor gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer geldt. Uit opgestelde ontwerpen is gebleken dat het verkeerskundig mogelijk is om aan de bebouwings-/landzijde van de Koningin Wilhelmina Boulevard parkeervakken aan te brengen op de rijbaan, waardoor parkeren mogelijk is aan beide zijden van de weg. Voor (brom)fietsers blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Rekening houdend met de voldoende ruimte bij de uitritten en oversteekplaatsen wordt door deze ingreep een extra parkeercapaciteit gecreëerd van ongeveer 75 parkeerplaatsen. De kosten zijn geraamd op 50.000,- voor het aanpassen van bestrating en het aanbrengen van parkeersensoren in deze plaatsen ten behoeve van het
parkeerverwijssysteem. Financiële dekking is aanwezig vanuit reguliere budgetten, waardoor er direct tot uitvoering kan worden overgegaan. Wel zal dit voorstel eerst besproken worden met vertegenwoordigers van de Noordwijkse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Realisatie van deze uitbreiding staat voor dit jaar gepland.

Oplossingen voor structureel parkeertekort
Het project Noordwijks HoogTij is met name gericht op de oplossing voor het structureel parkeertekort. Voor wat betreft het tijdelijk tekort vanwege de (bouw)werkzaamheden Maarten Kruytstraat is destijds ook als (deel)oplossing aangedragen een dynamisch parkeerverwijssysteem naar de onderbezette parkeergarage bij de Vomar en het daarvoor gelegen parkeerterrein. In totaal heeft de garage en het parkeerterrein een parkeercapaciteit van 234 parkeerplaatsen. Uit recente parkeercijfers blijken deze de laatste weken al een hogere bezetting te hebben dan doorgaans. Dit komt voort uit het feit dat één parkeerverwijsmast al "VRIJ" aangeeft richting de parkeergarage. Doordat nog niet alle displays zijn aangesloten op elektra is de verwachting dat vanaf medio juli 2019 alle parkeerverwijssystemen inzetbaar zijn. 

Tevens vindt na het zomerreces een terugkoppeling plaats aan de raad over de resultaten van de haalbaarheidsanalyse van parkeervarianten met aansluitend een bespreking hiervan. De planning was om deze terugkoppeling vóór het zomerreces te laten plaatsvinden. Recente ontwikkelingen zijn evenwel van grote invloed op de haalbaarheid van enkele varianten. Deze ontwikkelingen en de consequenties hiervan zullen worden meegenomen in de terugkoppeling. Om die reden vindt deze plaats na het zomerreces. Nu en in de toekomst blijven wij ons inzetten om de bereikbaarheid, ook met de auto, in Noordwijk aan Zee te optimaliseren.