Datum: 12-08-2020 - 23:04
11
jun
'19
GroenLinks stelt vervolgvragen aan het college van B&W over wifitracking.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt vervolgvragen aan het college van B&W over wifitracking.

In de gemeente Noordwijk wordt 24 uur per dag door het commerciële bedrijf RMC/CityTraffic vastgelegd waar en hoe lang inwoners en bezoekers zich in een door RMC/CityTraffic met volgsystemen ingericht gebied bevinden. Zonder dat daarvoor aan inwoners en bezoekers om toestemming wordt gevraagd. Deze data worden in opdracht van Noordwijk Marketing ongecontroleerd en ongevraagd verzameld...

en gebruikt door bovengenoemd bedrijf RMC/CityTraffic. Dit gebeurt met een stevige subsidie van de gemeente Noordwijk. De opdrachtgever Noordwijk Marketing zegt met dit volgen van de bewegingen van bezoekers en inwoners ‘de service te verbeteren’. Waarbij het onduidelijke blijft welke service daarmee aan de inwoners wordt geleverd, en waarom deze ‘dienstverlening’ een, ongevraagde, aantasting van de privacy zou rechtvaardigen.

Aan een aantal belangrijk elementen van dienstverlening wordt nadrukkelijk voorbijgegaan: vooraf aan de inwoners en bezoekers om toestemming vragen om hen te traceren en volgen, en in de gebieden waar inwoners en bezoekers worden getraceerd en gevolgd duidelijk aangeven dat dit gebeurt.

De bewering van RMC/CityTraffic en Noordwijk Marketing dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar uitspraak van 30 november jl. nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Noordwijk plaatsvindt is door de AP als een schending van de privacy gekwalificeerd.

RMC/CityTraffic heeft op de uitspraak van de AP weliswaar gereageerd met de claim dat het systeem ‘nu zo is aangepast dat de privacy niet wordt aangetast’, doch dit is louter een goed voorbeeld van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. Er is geen onafhankelijk onderzoek naar, laat staan onafhankelijk bewijs voor, bovengenoemde claim van RMC/CityTraffic.

In antwoord op onze vraag van december 2018 om, minimaal totdat uit onafhankelijk onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens zou blijken dat de werkwijze en het systeem volledig aan de regels van de AP voldoet, de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en wifitracking op te schorten.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad laten weten dat wifitracking in Noordwijk onder de verantwoordelijkheid valt van Noordwijk Marketing en dat het college met die organisatie contact op zal nemen.

Vragen
1. In welke straten in de gemeente Noordwijk en op welke toevoerwegen naar de gemeente is er sprake van wifitracking door RMC/CityTraffic?

2. Hoe worden bezoekers in de desbetreffende gebieden actief geïnformeerd, zodat zij weten dat zij zich in een gebied begeven en bevinden waar zij door RMC/CityTraffic worden gevolgd?

3. Hoe worden inwoners actief geïnformeerd dat zij in het trackinggebied in hun eigen huis, dan wel zodra zij hun huis verlaten, via wifitracking door RMC/CityTraffic worden gevolgd?

4. Hoe wordt aan inwoners en bezoekers actief om toestemming gevraagd voordat zij door RMC/CityTraffic kunnen worden gevolgd?

5. Is het college van B en W inmiddels bereid om, minimaal totdat eventueel uit onafhankelijk onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou blijken dat de werkwijze en het systeem volledig aan de regels van de AP voldoen, de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en wifitracking door RMC/CityTraffic op te schorten dan wel te beëindigen?

6. Heeft de gemeente vergunning verleend aan Noordwijk Marketing, dan wel RMC/CityTraffic, voor het plaatsen van de apparatuur voor tracking door RMC/CityTraffic?

7. Zo ja, is het college van B en W bereid gehoor te geven aan de uitspraak van de AP en die vergunning daarmee met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel in te trekken?

8. Zo nee, indien er geen vergunning is verleend, is het college van B en W bereid om Noordwijk Marketing te sommeren om met onmiddellijke ingang het wifitracken door RMC/CityTraffic op te laten schorten, dan wel te beëindigen?

9. Is het college van B en W bereid de raad op de hoogte te stellen van de mogelijke (financiële) gevolgen van het niet naleven van de uitspraak van de AP in geval van een handhavingsverzoek?

Louis Koppel
Fractie GroenLinks Noordwijk

Toelichting schriftelijke vragen gemeente Noordwijk.
Ieder raadslid kan vragen stellen aan het college of de burgemeester. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en bevatten indien relevant een bronvermelding. De vragen worden via de griffier bij de voorzitter van de raad ingediend. De griffier draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de overige leden van de raad, het college of de burgemeester.

Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 28 dagen nadat ze zijn ingediend. Als de beantwoording niet binnen de termijn heeft plaatsgevonden, dan wordt hiervan schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan door het college of de burgemeester. De mededeling bevat ook de termijn van beantwoording. Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

Foto BON.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)