Datum: 25-06-2017 - 07:29

Eigen woning en eigen bijdrage AWBZ: van de stenen kan ik niet eten!Spaargeld dubbel gepakt. Het is al een jaar geleden dat is bepaald dat je je spaargeld moet gebruiken om het verpleegtehuis te betalen. Tenminste als je spaargeld hebt. Heb je geen spaargeld, dan betaalt de staat je verzorgingskosten.

Tot vorig jaar keek de overheid alleen naar je inkomen, meer nauwkeurig: je verzamelinkomen. Je verzamelinkomen is al het inkomen wat je krijgt. Tot het verzamelinkomen wordt ook de opbrengst van je spaargeld gerekend, de bekende 1,2%.Sinds vorig jaar telt je spaargeld twee keer mee.

Een keer via je verzamelinkomen en een keer omdat je eigen bijdrage ook berekend wordt over de hoogte van je spaargeld. Sinds 1 januari 2014 wordt de berekening nog meer aangescherpt: er vervalt een aantal aftrekposten en kortingen. Bovendien wordt de drempel om een aanpassing van de eigen bijdrage te verzoeken verhoogd en vanaf nu ook jaarlijks geïndexeerd.

Eigen huis
Het betalen van een eigen bijdrage over je vermogen leidt tot veel onzekerheid. Bij mensen speelt de angst dat ze hun eigen woning moeten opeten als ze gebruik maken van een AWBZ-voorziening of dat ze hun huis moeten verkopen als ze naar het verpleegtehuis moeten. Ze voelen zich daarbij dubbel gepakt.

Altijd zuinig leven en je hypotheek aflossen met als resultaat dat je een veel hogere bijdrage moet betalen, terwijl de buurman die nooit afgelost heeft dat niet hoeft. Zolang de woning nog tot box I behoort, is er voor de berekening voor de AWBZ niets aan de hand. Dit is het geval zolang de woning hoofdverblijf is van jou of jouw fiscale partner.

Als een van de echtgenoten opgenomen wordt en de ander blijft in het huis wonen is er dus niets aan de hand. Dit verandert dus als je beiden of als de langstlevende opgenomen wordt. Zolang de woning te koop staat, blijft de woning nog tijdelijk tot box I behoren.

Peildatum heilig
Voor de eigen bijdrage wordt gekeken naar je vermogen op 1 januari. Het is dus handig om je woning pas na 1 januari over te dragen. De verkoopopbrengst wordt namelijk tot je box III vermogen gerekend. Tot 1 januari kun je nog allerlei maatregelen nemen om te voorkomen dat je straks de verkoopopbrengst aan het verpleegtehuis moet afstaan.

Oplossingen
Je kunt de verkoopopbrengst wegschenken aan je kinderen. Dit kan in contanten of op papier. Het voordeel van het laatste is dat je er nog gewoon over kunt beschikken terwijl het fiscaal niet tot je box III vermogen behoort. De beperking van het schenken is dat je schenkingsbelasting moet betalen.

Dit probleem heb je niet als je de verkoopopbrengst onderbrengt in een AWBZ bv. Als een van de echtgenoten is overleden dan kan een goed testament ook helpen. Als je wilt voorkomen dat je vermogen opgaat aan de eigen bijdrage voor de AWBZ is stilzitten geen optie.

Wij helpen u hier graag bij, dus aarzel niet om ons te bellen voor het maken van een afspraak. Maar onthoud wel: regeren is vooruitzien, dus neem tijdig actie.

2013: jaar van de AWBZ
De laatste maand van het jaar is bij uitstek het moment om terug te blikken. Ook bij notariskantoor Timmers wordt de balans opgemaakt. 2013 was een enerverend jaar. Niet in de laatste plaats door de wetsveranderingen van de regering Rutte. Tijdens een personeelsbijeenkomst bespreken de notaris en zijn medewerkers de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.

Door Rob Timmers, notaris in Lisse

‘Het jaar begon hectisch met de aanpassing van de eigen bijdrage van de AWBZ’, herinnert de notaris zich. ‘Voor zorg uit de AWBZ moet een eigen bijdrage worden betaald. Dat was al zo. Per 1 januari 2013 telde het eigen vermogen mee bij het berekenen van die eigen bijdrage.

Vooral ouderen die een aardige spaarrekening hadden opgebouwd voelden zich benadeeld. En terecht.’ Het kantoor werd dan ook de eerste maanden van het jaar overspoeld met vragen van bezorgde senioren.

Bejaardentax
In de maandelijkse column kwam de AWBZ regelmatig terug. De vraag naar informatie werd dermate groot, dat de notaris besloot een lezing te houden over de effecten van de AWBZ en vooral over de mogelijkheden hoe men die nadelige effecten tot een minimum kan beperken. ‘Wij konden vooraf niet bedenken dat er zoveel animo zou zijn voor de lezingen. Uiteindelijk hebben we er twaalf gegeven en daarmee veel mensen op weg geholpen.’

Ook de verhoogde schenkingsvrijstelling van €100.000,- bracht veel mensen naar het notariskantoor. ‘Voorheen mochten mensen alleen belastingvrij schenken aan hun eigen kinderen. Die beperking is komen te vervallen. De enige eis is nog dat het geld wordt besteed voor de aankoop of aanpassing van de eigen woning.’

Goed testament
De notaris vertelt dat de veranderingen in de wetgeving van afgelopen jaar de noodzaak van het hebben van een goed en up to date testament bevestigden. ‘We kunnen het niet genoeg benadrukken. Denk goed na over een testament. Bekijk ook de mogelijkheden van een levenstestament. Je kunt het beter binnen het gezin regelen dan dat je afhankelijk bent van de kantonrechter. Het zijn nog steeds onzekere tijden. Door een goed testament kunnen mensen zelf veel regelen en veel geld besparen.

Zo kan een echtpaar door de juiste bepalingen in het testament een vermogen hebben van bijna 1,3 miljoen euro zonder dat er bij het overlijden van de eerste erfbelasting verschuldigd is. Als je notaris je maar wijst op de mogelijkheden.’ De notaris besluit de bijeenkomst met het samenvatten van de kracht van het kantoor. ‘Door creatief mee te denken om de gevolgen op de langere termijn te overzien, tonen wij onze meerwaarde. Iedere situatie vereist een andere aanpak. Wij staan voor maatwerk, niet voor eenheidsworsten.’

November 2013:

Creatief met AWBZ: levenstestament
Els en Bart Snijders zijn op leeftijd. Zij hebben hun leven lang hard gespaard. Voor hun oude dag en voor de kinderen. Vooral de zorg voor hun gehandicapte dochter Lea baart hen zorgen. Als de discussie over de eigen bijdrage van de AWBZ losbarst, volgt Bart die op de voet. “Hoe kunnen we garanderen dat als wij er niet meer zijn Lea de zorg blijft krijgen die ze nodig heeft?" Bart maakt een afspraak met zijn notaris.

Door Rob Timmers, notaris in Lisse

Bart vertelt de notaris dat hij en zijn vrouw al jaren sparen om ervoor te zorgen dat Lea ook na hun overlijden voldoende middelen heeft om een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen leiden en dat de zorgtaken rondom haar verzekerd zijn. “We houden er rekening mee dat Lea de komende jaren meer zorg nodig zal hebben. Door de nieuwe regels van de AWBZ raken we een groot deel van het gespaarde geld kwijt aan de eigen bijdrage, terwijl we dat voor Lea bewaarden. Hoe kunnen we dat voorkomen?”

Vereniging
De notaris raadt Bart en Els aan een vereniging voor dochter Lea op te richten, waarvan zij bestuurders worden. “Deze vereniging heeft als doel de zorgtaak rond Lea te bevorderen en te continueren. Jullie stoppen jullie spaargeld voor Lea in de vereniging. Dat gebeurt in de vorm van inleggeld en contributie. Omdat jullie het spaargeld overmaken aan de vereniging in plaats van direct aan Lea, telt het vermogen van de vereniging niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ voor Lea en ook niet voor jullie.”

Levenstestament
De notaris vertelt Bart bovendien over het levenstestament. “In het levenstestament benoemen jullie een of meer gevolmachtigden die jullie belangen dan behartigen, waaronder bijvoorbeeld het als bestuurder van de vereniging optreden, als jullie dat zelf niet meer kunnen of willen. De gevolmachtigden kunnen jullie andere kinderen zijn, al of niet samen met iemand anders in de familie.”

De notaris legt uit dat de gevolmachtigden het huis zouden kunnen verkopen of schenkingen zouden kunnen doen, zonder dat de kantonrechter daarbij wordt ingeschakeld. “Dat is wenselijk omdat een kantonrechter niet kan en mag meewerken aan belastingbesparende maatregelen die de grondslag van de AWBZ verlagen.”

Bart begrijpt dat het opstellen van een levenstestament en het oprichten van een vereniging kan helpen om de zorg voor Lea te waarborgen en creatief om te gaan met de AWBZ. Hij overlegt thuis met zijn vrouw om hun wensen te bespreken en maakt een nieuwe afspraak met de notaris om een levenstestament te regelen

OKTOBER 2013:

Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand
Mensen leven gemiddeld langer en ouderdom komt met gebreken. Steeds meer mensen zijn niet meer in staat hun belangen te behartigen. Steeds meer ook wil men zelf de regie houden over lijf, leven en goed, zo lang dat kan. Daarom is het goed om nu al na te denken over de situatie waarin u dat straks misschien niet meer zelf kunt:

Wie wilt u dat uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt?

Regie in eigen hand
Met een levenstestament kun je de regie over je leven in eigen hand houden. Meer dan wanneer er een wettelijke regeling van toepassing is, zoals bewind of mentorschap. Als je onder bewind gesteld moet worden is er al sprake van een moeilijke situatie. Het volgen van een onder bewindstellingsprocedure is dan vaak extra belastend en lastig.

De bewindvoerder is niet vrij om naar eigen inzicht met het vermogen om te gaan. Deze heeft namelijk machtiging nodig van de kantonrechter om over het vermogen van de onder bewindgestelde te beschikken. In de praktijk blijkt dat de kantonrechter niet wil meewerken aan bijvoorbeeld schenkingen, belastingbesparende constructies, het omlaag brengen of wijziging van het vermogen om de AWBZ heffing te verlagen.

Met een levenstestament kan dit wél.
In een levenstestament kunt u laten vastleggen wat uw wensen zijn als het gaat om het beheer van uw financiën, het nemen van medische beslissingen en persoonlijke verzorging. U beslist dan zélf in welke situatie u bepaalde bevoegdheden geeft en aan wie u deze bevoegdheden geeft.

Bevoegdheid partner
Veel mensen denken dat de partner automatisch de aangewezen persoon is die dergelijke zaken mag afwikkelen, maar dat is niet het geval. Mocht u bijvoorbeeld uw woning moeten gaan verkopen, maar bent u niet meer in staat uw eigen belangen te behartigen, dan kan uw partner niet zelfstandig namens u de woning verkopen. In dat geval zal uw partner een onder bewindstellingsprocedure moeten starten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opheffen van bankrekeningen. Een levenstestament had hier uitkomst kunnen bieden.

Regulier testament versus levenstestament
Soms denken mensen ook dat zij een en ander al goed geregeld hebben als zij in een "regulier" testament hun partner tot erfgenaam / executeur hebben benoemd. Het verschil tussen een "regulier" testament en een levenstestament zit hem echter in het feit dat het eerste pas in werking treedt als u daadwerkelijk bent overleden. Een "regulier" testament werkt dus niet als u tijdens leven in een situatie komt waarin u geestelijk niet meer in staat bent bepaalde beslissingen te nemen, denk aan Alzheimer, dementie en dergelijke.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over dit onderwerp en kunt u ook een kort voorlichtingsfilmpje bekijken.

Contactgegevens

Notariskantoor Timmers
Heereweg 21
2161 AC Lisse
Tel: 0252-414008